Min?? rok dzia?alno?ci SPKiO

Kalendarium SPKiO: 2012 - 2013

W grudniu 2013 r. min?? rok od pierwszego zorganizowanego przez SPKiO dzia?ania realizuj?cego statutowe zadania Stowarzyszenia. Ni?ej przedstawiamy podsumowanie dzia?alno?ci SPKiO od dnia jego powstania do ko?ca 2013 r. 9 wrze?nia 2012 r. Grupa 15 osób powo?a?a do ?ycia Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic. 23 pa?dziernika 2012 r.  SPKiO zosta?o...

Czytaj więcej...

Seminarium Rola sp?dzielczo?ci socjalnej w rozwoju regionu - dobre praktyki EFS

Relacja z seminarium Regionalnego O?rodka Europejskiego Funduszu Spo?ecznego w Pile

Z du?ym opó?nieniem, zawinionym przez redakcj?, publikujemy relacj? z seminarium odbytego w Pile „Rola spó?dzielczo?ci socjalnej w rozwoju regionu - dobre praktyki EFS", w którym bra?y udzia? przedstawicielki SPKiO. Za opó?nienie przepraszamy Autork? relacji a odwiedzaj?cych nas Internautów zapraszamy do lektury. Rola spó?dzielczo?ci socjalnej w rozwoju regionu - dobre praktyki...

Czytaj więcej...

Otwarte spotkania w siedzibie SPKiO

Zapraszamy!

Zapraszamy wszystkich sympatyków Kaczor i okolic na comiesi?czne otwarte spotkania w siedzibie SPKiO, w Kaczorach, ul. Ko?cielna 18. Najbli?sze otwarte spotkania odb?d? si?: 13 stycznia 2014 r., w poniedzia?ek, w godz. 17.00 – 19.00 3 lutego 2014 r., w poniedzia?ek, w godz. 17.00 – 19.00 3 marca 2014 r., w...

Czytaj więcej...

Ziemi Wielkopolskiej s?u?yli

Na stos rzucili swj ?ycia los, na stos, na stos...

27 grudnia 2013 r., w 95. rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego, na cmentarzu w Kaczorach, odby?a si? uroczysto?? ku czci powsta?ców spoczywaj?cych na cmentarzach gminy Kaczory. Uroczysto?? przygotowa?o Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic wspólnie ze Szko?? Podstawow? w Kaczorach. W patriotycznym zgromadzeniu uczestniczyli cz?onkowie rodzin powsta?ców, mieszka?cy gminy Kaczory, nauczyciele i...

Czytaj więcej...

Albowiem Dzieci? nam si? narodzi?o...

?yczenia na Bo?e Narodzenie i Nowy Rok

„Albowiem Dzieci? nam si? narodzi?o, Syn zosta? nam dany, na Jego barkach spocz??a w?adza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Ksi??? Pokoju". (Iz 9;5) Naszym sponsorom, osobom nas wspieraj?cym, naszym sympatykom, wszystkim mieszka?com gminy Kaczory i okolic ?yczymy radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz du?o...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Spod znaku Rod?a

    Przedstawiciele SPKiO uczestniczyli w konferencji pt. „Spod znaku Rod?a. W 80. rocznic? ?mierci ks. dr Boles?awa Doma?skiego", która odby?a si? 25.09.2019 r. w Regionalnym Centrum Kultury w Pile. Organizatorami konferencji by?y:...

    Czytaj więcej...