Figura w r?kach konserwatora

Dalsze informacje o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej

Od 28 sierpnia 2014 r. trwaj? w Kaczorach prace nad renowacj? figury Matki Boskiej i jej otoczenia. Rze?b? zajmuje si? konserwator Edward Ry?ko. Usuni?to z niej farb?, oczyszczono i odgrzybiono. Nast?pny etap to uzupe?nianie ubytków materia?u figury.  Na placu odtworzono cokó? figury i 11 otaczaj?cych go s?upków. /12.10.2014/...

Czytaj więcej...

?P. MA?GORZATA GRZESIUK

Odesz?a od nas nasza Kole?anka

Z wielkim smutkiem i ?alem informujemy, ?e 26 wrze?nia 2014 r. zmar?a nasza Kole?anka Ma?gorzata Grzesiuk. W Stowarzyszeniu Przyjació? Kaczor i Okolic by?a osob? odpowiedzialn? za prowadzenie dokumentacji. Rodzinie i bliskim Ma?gosi sk?adamy serdeczne wyrazy wspó?czucia i wsparcia w trudnych chwilach. Cz?onkowie SPKiO...

Czytaj więcej...

Prace budowlane w pe?ni

Informacja o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic informuje o przebiegu prac przy renowacji figury Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach: - Ze wzgl?du na du?y stopie? zniszczenia kierownik budowy zadecydowa? o ca?kowitej rozbiórce: s?upków, coko?u i fundamentów. - Zdj?to z coko?u figur? i przewieziono do miejsca renowacji, która b?dzie przeprowadzona przez pracowni? rze?biarsk? Edwarda...

Czytaj więcej...

Ruszy?y prace przygotowawcze do renowacji figury

?eby sko?czy?, trzeba zacz??

28 sierpnia 2014 r. odby? si? pierwszy etap prac koniecznych do przeprowadzenia renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach. Zdj?to z coko?u figur?. Usuni?to sp?kane: cokó?, s?upki, ozdobne murki i fundamenty tych wszystkich elementów. Prace mo?liwe by?y do wykonania dzi?ki dwom kaczorskim firmom, które udost?pni?y maszyny i pracuj?cych nimi ludzi. [Przetwarzanie zdj?? po...

Czytaj więcej...

Renowacja figury Matki Boskiej w Kaczorach

Mocno zniszczona figura wymaga odnowienia

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic rozpocz??o starania o renowacj? mocno zniszczonej up?ywem czasu figury Matki Boskiej stoj?cej w Kaczorach na skwerze przy wej?ciu do Gimnazjum im. Jana Paw?a II, od strony ul. Chodzieskiej. ?Etap opracowania dokumentacji zosta? zako?czony, uzyskali?my zgody konserwatora zabytków, w?adz Powiatu Pilskiego i Gminy Kaczory na prowadzenie prac budowlanych...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • 40 lat temu w Kaczorach

    W ramach peregrynacji obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w Diecezji Bydgoskiej, od soboty 17 listopada do środy 21 listopada 2018 r., obraz obecny będzie w parafiach Gminy Kaczory (przez kolejne dni:...

    Czytaj więcej...