Powitajmy razem lato

Piknik nad stawem za torami

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic oraz Rada So?ecka w Kaczorach zapraszaj? w niedziel?, 22 czerwca 2014 r., na piknik „Powitanie lata", przy stawie za torami, na ko?cu ulicy Ko?cielnej. Pocz?tek o godz. 14.00. Szczegó?owe informacje podaj? plakaty wywieszone na kaczorskich tablicach og?osze?: ...

Czytaj więcej...

Modlitwa za nasz? Ma?? Ojczyzn?: 5 maja 2014 r.

Msza ?wi?ta w 501. rocznic? Kaczor

W poniedzia?ek, 5 maja 2014 r., o godz. 18.00, w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach sprawowana b?dzie Msza ?w. w intencji przedstawionej przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic: z okazji 501. rocznicy wzmianki o Kaczorach z podzi?kowaniem za istnienie naszej Ma?ej Ojczyzny i o opiek? Bo?? dla by?ych i obecnych mieszka?ców,...

Czytaj więcej...

Wielkanocne ?yczenia

?wi?teczne ?yczenia od SPKiO

...

Czytaj więcej...

P?kolonie dla uczniw Szko?y Podstawowej w Kaczorach

Warsztaty Wybory w lesie

W czasie ferii zimowych, w dniach 11 – 13 lutego 2014 r., w Szkole Podstawowej w Kaczorach odby?y si? pó?kolonie w formie warsztatów dla uczniów: ,,Wybory w lesie". Inicjatorem przedsi?wzi?cia by?y: Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic, studenci z Zespo?u Projektów Edukacyjnych Wydzia?u Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu, Nadle?nictwo...

Czytaj więcej...

Uczniowie Szko?y Podstawowej w Kaczorach tworz? Cyfrow? Encyklopedi? Wielkopolan

Opracuj? biogramy wybitnych mieszka?cw gminy Kaczory

Zespo?y uczniów z 226 wielkopolskich szkó? podstawowych stworz? Cyfrow? Encyklopedi? Wielkopolan w ramach projektu „eSzko?a Wielkopolska – Cyfrowa Dzieci?ca Encyklopedia Wielkopolan". Jest w?ród nich Szko?a Podstawowa w Kaczorach. Przedsi?wzi?ciu patronuj? O?rodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Ogólnopolska Fundacja Edukacji Komputerowej. O istocie CDEW pisze Zofia Borowczyk, uczennica Szko?y Podstawowej w...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • 6 lat SPKiO w Internecie

    Przygotowuj?c ostatnie Walne Zebranie Cz?onków SPKiO, przyjrzeli?my si? funkcjonowaniu naszej witryny internetowej. Witryna www.mojekaczory.pl funkcjonuje ponad 6 lat, bo od 18 stycznia 2013 r. W tym dniu odwiedzi?y nas pierwsze...

    Czytaj więcej...