?P. MA?GORZATA GRZESIUK

Odesz?a od nas nasza Kole?anka

Z wielkim smutkiem i ?alem informujemy, ?e 26 wrze?nia 2014 r. zmar?a nasza Kole?anka Ma?gorzata Grzesiuk. W Stowarzyszeniu Przyjació? Kaczor i Okolic by?a osob? odpowiedzialn? za prowadzenie dokumentacji. Rodzinie i bliskim Ma?gosi sk?adamy serdeczne wyrazy wspó?czucia i wsparcia w trudnych chwilach. Cz?onkowie SPKiO...

Czytaj więcej...

Prace budowlane w pe?ni

Informacja o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic informuje o przebiegu prac przy renowacji figury Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach: - Ze wzgl?du na du?y stopie? zniszczenia kierownik budowy zadecydowa? o ca?kowitej rozbiórce: s?upków, coko?u i fundamentów. - Zdj?to z coko?u figur? i przewieziono do miejsca renowacji, która b?dzie przeprowadzona przez pracowni? rze?biarsk? Edwarda...

Czytaj więcej...

Ruszy?y prace przygotowawcze do renowacji figury

?eby sko?czy?, trzeba zacz??

28 sierpnia 2014 r. odby? si? pierwszy etap prac koniecznych do przeprowadzenia renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach. Zdj?to z coko?u figur?. Usuni?to sp?kane: cokó?, s?upki, ozdobne murki i fundamenty tych wszystkich elementów. Prace mo?liwe by?y do wykonania dzi?ki dwom kaczorskim firmom, które udost?pni?y maszyny i pracuj?cych nimi ludzi. [Przetwarzanie zdj?? po...

Czytaj więcej...

Renowacja figury Matki Boskiej w Kaczorach

Mocno zniszczona figura wymaga odnowienia

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic rozpocz??o starania o renowacj? mocno zniszczonej up?ywem czasu figury Matki Boskiej stoj?cej w Kaczorach na skwerze przy wej?ciu do Gimnazjum im. Jana Paw?a II, od strony ul. Chodzieskiej. ?Etap opracowania dokumentacji zosta? zako?czony, uzyskali?my zgody konserwatora zabytków, w?adz Powiatu Pilskiego i Gminy Kaczory na prowadzenie prac budowlanych...

Czytaj więcej...

Lato, lato, lato czeka...

Piknik na powitanie lata

Przed rokiem kaczorski piknik nad stawem za torami odby? si? w maju, w Zielone ?wi?tki (19.5.2013). Tegoroczny, przygotowany przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic oraz Rad? So?eck? w Kaczorach, zosta? zaplanowany jako piknik na powitanie lata i oby? si? w niedziel?, 22 czerwca 2014 r. Poprzednie dni by?y ch?odne i pe?ne...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • moje?abostowo.pl

    Na adres: redakcja@mojekaczory.pl przyszed? list. Witam! Chcia?bym si? dowiedzie?, czy zamierzacie Pa?stwo zaj?? si? kiedy? tematyk? o?rodka kolonijnego w ?abostowie. Jak pami?tam z lat 70. XX w., przyje?d?a?o tam corocznie...

    Czytaj więcej...