Skrzyd?a i murki ods?oni?te

Informacja o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach

W Kaczorach kontynuowane s? prace zwi?zane z renowacj? figury Matki Boskiej i jej otoczenia. Zosta?y usuni?te szalunki wykonanego ostatnio betonowania. Ods?oni?y si? w ten sposób murki skrzyde? (??cz? one cokó? figury z wewn?trznym s?upkami) i niskie murki pomi?dzy s?upkami ogrodzenia figury. Na s?upkach umieszczono ozdobne elementy w postaci betonowych kul. /26.10.2014/...

Czytaj więcej...

Cegie?ki zosta?y sprzedane

Informacja o wynikach publicznej zbirki pieni?dzy

...

Czytaj więcej...

Skrzyd?a i murki zabetonowane

Informacja o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach

W Kaczorach trwaj? prace zwi?zane z renowacj? figury Matki Boskiej i jej otoczenia. Odby? si? kolejny etap betonowania: powsta?y ?ukowate murki skrzyde? spajaj?cych cokó? figury z dwoma s?upkami wewn?trznym i murki ??cz?ce s?upki zewn?trzne, z którymi tworz? obramowanie ca?ej budowli. /22.10.2014/...

Czytaj więcej...

Zbrojenie i szalowanie

Informacja o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach

W minion? sobot? (18 X 2014) pracowano nad szalowaniem „skrzyde?" czyli pó?okr?g?ych murków ??cz?cych cokó? figury z dwoma s?upkami wewn?trznymi oraz nad zbrojeniem i szalowaniem murków mi?dzy s?upkami otaczaj?cymi figur?. /19.10.2014/...

Czytaj więcej...

Figura w r?kach konserwatora

Dalsze informacje o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej

Od 28 sierpnia 2014 r. trwaj? w Kaczorach prace nad renowacj? figury Matki Boskiej i jej otoczenia. Rze?b? zajmuje si? konserwator Edward Ry?ko. Usuni?to z niej farb?, oczyszczono i odgrzybiono. Nast?pny etap to uzupe?nianie ubytków materia?u figury.  Na placu odtworzono cokó? figury i 11 otaczaj?cych go s?upków. /12.10.2014/...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Wojciech Kicman w Kaczorach

    W poniedzia?ek, 23 wrze?nia 2013 r., o godz. 18.00, w siedzibie SPKiO (Kaczory, ul. Ko?cielna 18), odb?dzie si? spotkanie z Wojciechem Kicmanem, cz?onkiem Towarzystwa Pami?ci Powstania Wielkopolskiego, poszukiwaczem ?ladów i...

    Czytaj więcej...