Ocali? od zapomnienia

Przewodnik Katolicki o renowacji figury Matki Boskiej

„Przewodnik Katolicki" w numerze 48 z 30 listopada 2014 r., w swym sta?ym dodatku „DIECEZJA BYDGOSKA", zamie?ci? artyku? pt. "Ocali? od zapomnienia" o renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach. Jego autork? jest Ewa Semanicka, wiceprezes Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic.  Przedstawiamy fotokopi? tego artyku?u w ca?o?ci i we fragmentach umo?liwiaj?cych odczytanie tekstu....

Czytaj więcej...

Losowanie

Nagrody dla nabywcw cegie?ek

14 listopada 2014 r.w Szkole Podstawowej w Kaczorach przeprowadzono losowanie nagród dla nabywców cegie?ek na renowacj? figury Matki Boskiej w Kaczorach. Losowania dokonali uczniowie pod nadzorem cz?onków SPKiO: Marioli Grabowskiej, Marioli Bilejczyk i Joanny Stachowiak. Nagrody wylosowa?y cegie?ki: - obraz: A-01, A-224 - ?wieczka: A-19, A-129, A-180 - album „Kaczory i okolice na starych fotografiach": A-115, A-179, A-295, B-54, C-11 - kubek z logo SPKiO: B-38, B-103 - figurka: A-13, A-226, B-193, ...

Czytaj więcej...

Schody - ostatnie betonowanie

Informacja o stanie prac przy renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach

Kontynuowane s? prace przy renowacji figury Matki Boskiej w Kaczorach. 31 pa?dziernika 2014 r. dokonano ostatniego wylania betonu. Odtworzone zosta?y dwa stopnie pó?okr?g?ych schodów, których owal koresponduje z kszta?tem murków ??cz?cych cokó? figury z wewn?trznymi s?upkami. /10.11.2014/...

Czytaj więcej...

Nasi krajanie w encyklopedii

Cyfrowa Dzieci?ca Encyklopedia Wielkopolan

Zako?czy? si? pierwszy etap pracy uczniów Szko?y Podstawowej w Kaczorach, którzy wraz z rówie?nikami z ca?ej Wielkopolski wspó?tworz? Cyfrow? Dzieci?c? Encyklopedi? Wielkopolan. Uczniowie pracuj? kierowani przez nauczycieli. Zespó? Anny Laseckiej umie?ci? w encyklopedii biogramy Eleonory D?ugosz i Ludwika Pawlickiego. Grupa uczniów kierowana przez Ryszarda Foreckiego przedstawi?a sylwetki Mariana Zieli?skiego i...

Czytaj więcej...

W 1939 r. za wolno?? wasz? i nasz? polegli

Gry Morzewskie przypominaj?

...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Wojciech Kicman w Kaczorach

    W poniedzia?ek, 23 wrze?nia 2013 r., o godz. 18.00, w siedzibie SPKiO (Kaczory, ul. Ko?cielna 18), odb?dzie si? spotkanie z Wojciechem Kicmanem, cz?onkiem Towarzystwa Pami?ci Powstania Wielkopolskiego, poszukiwaczem ?ladów i...

    Czytaj więcej...