Nasz album w bibliotekach uniwersyteckich

Ksi??ka o Kaczorach i okolicach jest jeszcze dost?pna

Wydana przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic ksi??ka „Kaczory i okolice na starych fotografiach 1513 - 2013" trafi?a nie tylko do kilkuset bibliotek domowych, lecz znalaz?a si? równie? w ksi?gozbiorach bibliotek instytucjonalnych. Egzemplarze naszego albumu od kilku miesi?cy dost?pne s? w zbiorach bibliotek Uniwersytetu Jagiello?skiego i Uniwersytetu Wroc?awskiego.  Informacja o...

Czytaj więcej...

Ks. Kanonik Jerzy Ptach, historyk i spo?ecznik

Ks. Kanonik Jerzy Ptach, honorowym cz?onkiem SPKiO

23 stycznia 2015 r. w Gminnym O?rodku Kultury w Kaczorach odby?o si? uroczyste zebranie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic, w trakcie którego ks. Kanonik Jerzy Ptach, proboszcz parafii ?mi?owo, w dowód uznania za wieloletni? dzia?alno?? historyczno - spo?eczn?, otrzyma? tytu? Honorowego Cz?onka Stowarzyszenia. W zebraniu nie mog?a uczestniczy? 2015-03-13 19:54:08 Czytaj więcej...

Mieszka?cy gminy Kaczory czcz? pami?? Powsta?cw Wielkopolskich

96. rocznica Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia 2014 r. na cmentarzu w Kaczorach odby?a si? uroczysto?? patriotyczna w 96. rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic oraz Szko?? Podstawow? w Kaczorach. Tego dnia na grobach 24 Powsta?ców Wielkopolskich spoczywaj?cych na cmentarzach gminy Kaczory zosta?y zapalone znicze. Dzi?kujemy uczestnikom uroczysto?ci i osobom, które j?...

Czytaj więcej...

96. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Zaproszenie na uroczysto?? w sobot?, 27 grudnia 2014 r.

/22.12.2014/...

Czytaj więcej...

Czas, gdy Ludzie gniazda wsplnego ?ami? chleb biblijny

?yczenia na Bo?e Narodzenie i Nowy Rok

Jest w moim kraju zwyczaj, ?e w dzie? wigilijny, Przy wzej?ciu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, Ludzie gniazda wspólnego ?ami? chleb biblijny, Najtkliwsze przekazuj?c uczucia w tym chlebie. /C.K.Norwid "Op?atek"/ Wszystkim mieszka?com gminy Kaczory i okolic ?yczymy radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz du?o szcz??cia w Nowym Roku....

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Prace budowlane w pe?ni

    Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic informuje o przebiegu prac przy renowacji figury Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach: - Ze wzgl?du na du?y stopie? zniszczenia kierownik budowy zadecydowa? o ca?kowitej rozbiórce: s?upków,...

    Czytaj więcej...