Figura ju? czeka

Kontynuacja prac wok? figury Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach

...

Czytaj więcej...

Modlitwa za nasz? Ma?? Ojczyzn?: 5 maja 2015 r.

Msza ?wi?ta w 502. rocznic? Kaczor

We wtorek, 5 maja 2015 r., w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach sprawowana by?a Msza ?w. w intencji przedstawionej przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic: Z okazji 502. rocznicy wzmianki o Kaczorach, z podzi?kowaniem za istnienie naszej „Ma?ej Ojczyzny", z pro?b? o opiek? Bo?? i dalsze ?aski dla...

Czytaj więcej...

Wiosenne porz?dki przy ko?ciele ?w. Andrzeja Boboli

Pracowa?y dzieci i wraz z doros?ymi

Grupa uczniów Szko?y Podstawowej w Kaczorach, wspólnie ze swymi nauczycielami oraz cz?onkami Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic i osobami niezrzeszonymi, sprz?ta?a, 24 kwietnia 2015 r., teren wokó? ko?cio?a pw. ?w. Andrzeja Boboli w Kaczorach. Praca przy niszczej?cym najwa?niejszym zabytku Kaczor pozwoli?a na poznanie przez dzieci historii budowli i obejrzenie jej wn?trza.  26.04.2015/...

Czytaj więcej...

Chrystus zmartwychwsta? - prawdziwie zmartwychwsta?

Wielkanocne ?yczenia od SPKiO

 ...

Czytaj więcej...

Pi?a na zdj?ciach lotniczych 1914-1945

Niezwyk?a ksi??ka o historii Pi?y

31 marca 2015 r. przedstawiciele SPKiO wzi?li udzia? w odbywaj?cej si? w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile promocji ksi??ki „Pi?a na zdj?ciach lotniczych 1914-1945". Jej autorami s? Maciej Usurski, Rafa? Ruta i ks. Robert Kulczy?ski SDB. Ksi??ka jest efektem trzech lat bada? i poszukiwa?, które...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Ks. Jerzy Ptach odszed? ze ?mi?owa

    Delegacja Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic, 28 czerwca 2015 r., wzi??a udzia? w ?mi?owie w uroczystej Mszy ?w., na której ?egnano proboszcza, ks. kanonika Jerzego Ptacha, odchodz?cego na emerytur?. Czytaj więcej...