Jarmark Kultury Ludowej w Str?ewie

SPKiO wsplnie z Towarzystwem Mi?o?nikw Ziemi Chodzieskiej

...

Czytaj więcej...

Jeste?my na Twitterze

SPKiO szerzej informuje o swojej dzia?alno?ci

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic rozszerza sposoby informowania o swojej dzia?alno?ci i propagowania wiedzy o naszej ma?ej Ojczy?nie. Od 28 maja 2015 r. jeste?my zarejestrowanym u?ytkownikiem Twittera. Zapraszamy: https://twitter.com/MojeKaczory...

Czytaj więcej...

Uroczysto?? ods?oni?cia i po?wi?cenia figury NMP w Kaczorach

Dzie?o buduj?ce wsplnot?

...

Czytaj więcej...

Zapraszamy na uroczysto?? po?wi?cenia figury NMP

Ju? wkrtce figura NMP w pe?nej krasie

Zapraszamy w najbli?sz? niedziel?, 31 maja 2015 r., o godz. 17.00, na uroczysto?? ods?oni?cia i po?wi?cenia odnowionej figury Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach. Po?wi?cenia dokona ks. Zbigniew Zgoli?ski, wikariusz parafii pw. ?w. Andrzeja Boboli w Kaczorach. /26.05.2015/...

Czytaj więcej...

Zielono wok? figury

Trawnik wyrs? w ci?gu kilku godzin

Trwaj? prace, które nadaj? ostateczny wygl?d odnowionej figurze Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach i jej otoczeniu. Na postument wróci?a tablica z pozdrowieniem skierowanym do Matki Boskiej: „AVE MARIA". Prawie w ca?o?ci wykonano malowanie betonowych bry? postumentu, s?upków i murków. W miniony pi?tek, 22 maja 2015 r., zazieleni? si? otaczaj?cy figur? teren:...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Nie b?dzie nas, b?dzie las...

    W lutym 2015 r. do Polski wp?yn??o zaproszenie skierowane przez ogólno?wiatow? wirtualn? szko?? Environmental Online – ENO z Finlandii, do udzia?u w kampanii sadzenia drzew: „100 mln drzew do 2017 r."....

    Czytaj więcej...