3 lata dzia?alno?ci SPKiO

Przypominamy najwa?niejsze dzia?ania SPKiO

Przed miesi?cem min??y trzy lata od za?o?enia SPKiO. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic powsta?o 9 wrze?nia 2012 r. Impulsem do powstania stowarzyszenia by?, przypadaj?cy w 2013 r., jubileusz 500-lecia wsi Kaczory. Celem dzia?alno?ci stowarzyszenia jest odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie wiedzy o historii, osi?gni?ciach i kulturze ziemi kaczorskiej, ludziach z ni? zwi?zanych, zabytkach, pomnikach...

Czytaj więcej...

Pami?tamy o naszych bohaterach

Przy grobach kaprala P. Konieczki i S. ?awniczaka

1 wrze?nia 2015 r., w 76. rocznic? wybuchu II Wojny ?wiatowej, przedstawiciele SPKiO z?o?yli kwiaty na grobach kaprala Piotra Konieczki i stra?nika granicznego Szczepana ?awniczka. Ci nasi krajanie zgin?li za Polsk? ju? w pierwszym dniu niemieckiej agresji na nasz kraj. Spoczywaj? na cmentarzu parafialnym w ?mi?owie. /02.09.2015/...

Czytaj więcej...

Janina Lewandowska lata?a w Rzadkowie, zgin??a w Katyniu

SPKiO w Lusowie

W po?owie lipca 2015 r. przedstawiciele SPKiO odwiedzili Lusowo (gm. Tarnowo Podgórne, pow. pozna?ski), miejscowo?? rodzinn? Janiny Lewandowskiej, która by?a zwi?zana z Rzadkowem. Ojcem J. Lewandowskiej by? gen. Józef Dowbor Mu?nicki, który 16 stycznia 1919 r. zosta? dowódc? Powstania Wielkopolskiego (przed nim powstaniem dowodzi? Stanis?aw Taczak). Janina Lewandowska urodzi?a si? 22 kwietnia 1908 r. Mieszka?a...

Czytaj więcej...

Po?egnanie ks. Jerzego Ptacha. Nowe fotografie.

Zdj?cia otrzymane od Antoniego Koz?owskiego

Raz jeszcze wracamy do po?egnania ks. Jerzego Ptacha. Powodem s? zdj?cia, które udost?pni? Antoni Koz?owski. Oto one: /07.07.2015/...

Czytaj więcej...

Ks. Jerzy Ptach odszed? ze ?mi?owa

Po?egnanie po 35 latach

Delegacja Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic, 28 czerwca 2015 r., wzi??a udzia? w ?mi?owie w uroczystej Mszy ?w., na której ?egnano proboszcza, ks. kanonika Jerzego Ptacha, odchodz?cego na emerytur?. Ksi?dz J. Ptach jest honorowym cz?onkiem SPKiO. Na uroczysto?ci dzi?kowali?my mu za wspó?prac? wokó? propagowania historii naszej...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • ?ciskam ca?? Rodzin? ?abostowiakw

    Kontynuuj?c prezentacj? wspomnie? o ?abostowie, publikujemy tekst, który przes?a? Pan Ryszard Preuss. Dzi?kujemy Autorowi za barwne i pe?ne emocji wspomnienie. Witam bardzo serdecznie! Z ogromn? rado?ci? i wzruszeniem klikn??em na...

    Czytaj więcej...