Piknik w Z?otym Linie

Spotkanie SPKiO z TMZCh

Bar Z?oty Lin przy Gospodarstwie Rybackim Jachna Kaczory, 28 maja 2016 r., w sobot? po Bo?ym Ciele, sta? si? miejscem wiosennego spotkania w plenerze Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic oraz Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej. Jednym z celów by?o zacie?nienie wi?zi mi?dzy naszymi grupami, a tak?e wymiana do?wiadcze?, innym celem by?o...

Czytaj więcej...

Szlakiem kaczorskiej legendy

503. rocznica Kaczor

W sobot?, 7.05.2016 r., z okazji 503. rocznicy Kaczor, SPKiO zorganizowa?o pieszy rajd „Szlakiem kaczorskiej legendy" wokó? jeziora Kopcze. W rajdzie wzi?li udzia? uczniowie Szko?y Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Kaczorach oraz osoby doros?e. Uczestnicy rajdu wykonywali zadania zwi?zane z histori? i naturalnym ?rodowiskiem Kaczor....

Czytaj więcej...

1050. rocznica Chrztu Polski

Gminne uroczysto?ci rocznicowe

27 kwietnia 2016 r. odby?y si? gminne uroczysto?ci z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Wzi?? w nich udzia? prezes Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic Bogdan Lach. Na uroczysto?ci z?o?y?y si?: - Msza ?w.za Ojczyzn?, w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach  - program artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Jana Paw?a...

Czytaj więcej...

503. rocznica powstania Kaczor

Zapraszamy na w?drwk? wok? jeziora Kopcze

Z okazji 503. rocznicy powstania Kaczor zapraszamy na piesz? w?drówk? wokó? jeziora Kopcze, w sobot? 7 maja 2016 r. Szczegó?y podaje plakat:...

Czytaj więcej...

?abostowo przed 1939 r.

Wspomnienia swojej babci, Anny Kaszuby, spisa?a Anna Kucharska.

Poni?sz? publikacj? rozpoczynamy prezentacj? wspomnie? zwi?zanych z ?abostowem. Jako pierwsze przedstawiamy wspomnienia ?abostowa z okresu sprzed 1939 r. do roku 1945. Wspomnienia swojej babci, Anny Kaszuby, spisa?a Anna Kucharska. Anna Kaszuba, z domu Kaczmarek, urodzi?a si? w Kaczorach. Rodzice: Gertruda (z d. Tomaszewska) Kaczmarek, Jan...

Czytaj więcej...

Podobne tematy