97. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Obchody rocznicy Powstania Wielkopolskiego w Gminie Kaczory

27 grudnia 2015 r. na cmentarzu w Kaczorach odby?a si? uroczysto?? patriotyczna w 97. rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego zorganizowana przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic, Kaczorskich Patriotów oraz Szko?? Podstawow? w Kaczorach. Prezes SPKiO, Bogdan Lach, powita? przyby?ych na uroczysto??, po czym przedstawi? sylwetki kilku uczestników Powstania spoczywaj?cych na cmentarzu...

Czytaj więcej...

?yczenia na Bo?e Narodzenie i Nowy Rok

Podnie? r?k?, Bo?e Dzieci?, b?ogos?aw

"Albowiem Dzieci? nam si? narodzi?o, Syn zosta? nam dany, na Jego barkach spocz??a w?adza. Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Ksi??? Pokoju". Iz 9;5 Wszystkim mieszka?com gminy Kaczory i okolic, naszym sponsorom, osobom nas wspieraj?cym, naszym sympatykom, ?yczymy radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Bo?ego Narodzenia oraz du?o...

Czytaj więcej...

Dzi?kujemy za wsp?prac?

Ks. H. Krawczy?ski i ks.Z.Zgoli?ski odeszli z Kaczor

...

Czytaj więcej...

Zaproszenie do uczczenia Powstania Wielkopolskiego

SPKiO oraz Kaczorscy Patrioci wsplnie organizuj? uroczysto??

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic oraz „Kaczorscy Patrioci" zapraszaj? na obchody 97. rocznicy Powstania Wielkopolskiego. Uroczysto?? odb?dzie si? w niedziel?, 27 grudnia 2015 r., o godz. 12³º na cmentarzu parafialnym w Kaczorach. Zach?camy mieszka?ców Gminy Kaczory do uczczenia Powsta?ców przez wywieszenie flagi narodowej. 14.12.2015/...

Czytaj więcej...

Zmar? ks. kan. Edward Wosik

Proboszcz Parafii Kaczory w latach 1975 - 1987

4 pa?dziernika 2015 r., w wieku 80 lat, zmar? ks. kanonik Edward Wosik, emerytowany kap?an diecezji bydgoskiej, proboszcz Parafii w Kaczorach w latach 1975 - 1987. Ks. E. Wosik urodzi? si? 23 sierpnia 1935 r. w Twardowie. Po uko?czeniu Liceum Ogólnokszta?c?cego w Pleszewie, w 1954 r., wst?pi? do Prymasowskiego Wy?szego Seminarium...

Czytaj więcej...