?abostowo przed 1939 r.

Wspomnienia swojej babci, Anny Kaszuby, spisa?a Anna Kucharska.

Poni?sz? publikacj? rozpoczynamy prezentacj? wspomnie? zwi?zanych z ?abostowem. Jako pierwsze przedstawiamy wspomnienia ?abostowa z okresu sprzed 1939 r. do roku 1945. Wspomnienia swojej babci, Anny Kaszuby, spisa?a Anna Kucharska. Anna Kaszuba, z domu Kaczmarek, urodzi?a si? w Kaczorach. Rodzice: Gertruda (z d. Tomaszewska) Kaczmarek, Jan...

Czytaj więcej...

Deszcz nie przeszkodzi? rowerzystom Jana Balcerzaka

II Rajd Rowerowy DZIEWI?TKA POWIATU PILSKIEGO w Kaczorach

 W dniach 16-17 kwietnia 2016 r. przez gmin? Kaczory przejechali rowerzy?ci, którzy wzi?li udzia? w „II Rajdzie Rowerowym Dziewi?tka Powiatu Pilskiego". G?ównym organizatorem tego przedsi?wzi?cia jest Jan Balcerzak z pilskiego oddzia?u PTTK. Rajd ten odwo?uje si? do znanej w kr?gach kolarskich Pilskiej Setki. Tym razem jednak chodzi o poznawanie uroków...

Czytaj więcej...

Nie b?dzie nas, b?dzie las...

100 mln drzew do 2017 roku

W lutym 2015 r. do Polski wp?yn??o zaproszenie skierowane przez ogólno?wiatow? wirtualn? szko?? Environmental Online – ENO z Finlandii, do udzia?u w kampanii sadzenia drzew: „100 mln drzew do 2017 r.". ENO obs?uguje sie? dzia?aj?c? na rzecz zrównowa?onego rozwoju, organizacja ta zrzesza 157 krajów. Kampania „100 mln drzew do 2017 r."...

Czytaj więcej...

Chrystus zmartwychwsta? - prawdziwie zmartwychwsta?

Wielkanocne ?yczenia od SPKiO

Naszym sponsorom, osobom i instytucjom nas wspieraj?cym, naszym sympatykom, wszystkim mieszka?com gminy Kaczory i okolic ?yczymy radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Wielkanocy. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic /23.03.2016/...

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Cz?onkw SPKiO

Sprawozdania i plany

11 marca 2016 r. odby?o si? Walne Zebranie Cz?onków SPKiO podsumowuj?ce dzia?alno?? w 2015 r. Zebrani przyj?li sprawozdanie Zarz?du, sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarz?d otrzyma? absolutorium. Przyj?to plan pracy na rok 2016....

Czytaj więcej...

Podobne tematy