Ocali? od zapomnienia

Nabo?e?stwo Majowe przy figurze NMP Kaczorach

W ostatni dzie? maja 2016 r. odby?o si? Nabo?e?stwo Majowe przy figurze Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach, w 1. rocznic? jej odnowienia. Padaj?cy deszcz i pomruki burzy nie przeszkodzi?y wiernym w uczestnictwie w modlitwie. To nabo?e?stwo, odbyte w roku 1050. rocznicy Chrztu Polski, przywo?a?o wspomnienia modlitewnych spotka? odbywanych przy figurze...

Czytaj więcej...

Piknik w Z?otym Linie

Spotkanie SPKiO z TMZCh

Bar Z?oty Lin przy Gospodarstwie Rybackim Jachna Kaczory, 28 maja 2016 r., w sobot? po Bo?ym Ciele, sta? si? miejscem wiosennego spotkania w plenerze Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic oraz Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej. Jednym z celów by?o zacie?nienie wi?zi mi?dzy naszymi grupami, a tak?e wymiana do?wiadcze?, innym celem by?o...

Czytaj więcej...

Szlakiem kaczorskiej legendy

503. rocznica Kaczor

W sobot?, 7.05.2016 r., z okazji 503. rocznicy Kaczor, SPKiO zorganizowa?o pieszy rajd „Szlakiem kaczorskiej legendy" wokó? jeziora Kopcze. W rajdzie wzi?li udzia? uczniowie Szko?y Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Kaczorach oraz osoby doros?e. Uczestnicy rajdu wykonywali zadania zwi?zane z histori? i naturalnym ?rodowiskiem Kaczor....

Czytaj więcej...

1050. rocznica Chrztu Polski

Gminne uroczysto?ci rocznicowe

27 kwietnia 2016 r. odby?y si? gminne uroczysto?ci z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Wzi?? w nich udzia? prezes Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic Bogdan Lach. Na uroczysto?ci z?o?y?y si?: - Msza ?w.za Ojczyzn?, w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach  - program artystyczny w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Jana Paw?a...

Czytaj więcej...

503. rocznica powstania Kaczor

Zapraszamy na w?drwk? wok? jeziora Kopcze

Z okazji 503. rocznicy powstania Kaczor zapraszamy na piesz? w?drówk? wokó? jeziora Kopcze, w sobot? 7 maja 2016 r. Szczegó?y podaje plakat:...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Wiosno, ach to ty!

    Pogoda przypomina luty na prze?omie marca, a jest pocz?tek kwietnia; no có? przynajmniej wiosna cho? spó?niona i tak powoli zaczyna dawa? o sobie zna?. Odczuwamy coraz mocniejsze grzanie s?o?ca i...

    Czytaj więcej...