Artysta i budowniczy

Franciszek Ajtner

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana Michalskiego w Chodzie?y, z inspiracji Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej wyda?a, w 2005 r., ksi??k? „Nauczyciele i wychowawcy". Ukaza?a si? ona jako trzeci tom cyklu „Zas?u?eni dla Ziemi Chodzieskiej". Henryk Zydorczak, prezes TMZCh, pisze we wst?pie: „Ksi??ka ta ma za zadanie przypomnienie i upami?tnienie sylwetek 25...

Czytaj więcej...

Dolina Noteci w fotografii

Nadnoteckie pejza?e

W po?owie mokrego tegorocznego lata prezentujemy kilka fotografii pokazuj?cych pi?kno nadnoteckiego pejza?u....

Czytaj więcej...

?ciskam ca?? Rodzin? ?abostowiakw

Ryszard Preuss. Wspomnienia.

Kontynuuj?c prezentacj? wspomnie? o ?abostowie, publikujemy tekst, który przes?a? Pan Ryszard Preuss. Dzi?kujemy Autorowi za barwne i pe?ne emocji wspomnienie. Witam bardzo serdecznie! Z ogromn? rado?ci? i wzruszeniem klikn??em na Waszej stronie ?ABOSTOWO. Dzi? mam 56 lat, a dzi?ki zdj?ciom przypomnia? mi si? czas dzieci?stwa sp?dzonego przez 3 lub 4...

Czytaj więcej...

Wielkopolanin z Ma?opolski i Wo?ynia

Ruth Kapczy?ska Wac?aw Popiel herbu Sulima

W ostatnich latach dzi?ki wysi?kowi mi?o?ników lokalnej historii wydawane s? ksi??ki po?wi?cone poszczególnym miasteczkom, wsiom, osobom. Ruth Kapczy?ska (w przesz?o?ci dyrektor Zespo?u Szkó? Gospodarki ?ywno?ciowej im. Micha?a Drzyma?y w Brzostowie) wyda?a ksi??k? pt. „Wac?aw Popiel herbu Sulima". Jej bohaterem jest zwi?zany z Kostrzynkiem, Mo?ciskami, Brzostowem i okolicznymi...

Czytaj więcej...

Kaczory ?abostowo

Marek Idziak. Wspomnienia.

W nastroju zbli?aj?cego si? lata i wakacji publikujemy kolonijne wspomnienia Pana Marka Idziaka. Dzi?kujemy Autorowi za ich udost?pnienie. Kaczory… ?abostowo… Nie s?dz?, i nie przypominam sobie, aby jakakolwiek inne nazwy miejscowo?ci wywo?ywa?y u mnie równie du?e emocje i tak samo – wy??cznie – dobre skojarzenia, jak ?abostowo, czy Kaczory. Nostalgia,...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Projekt staje si? faktem

    W sobot?, 2 lutego 2013 r., o godz. 15.00, w ko?ciele pw. b?. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach nast?pi otwarcie wystawy „Wiara naszych przodków – co przetrwa?o" urz?dzanej przez Stowarzyszenie Przyjació?...

    Czytaj więcej...