Powrt tradycji

Nabo?e?stwo majowe przy figurze NMP Kaczorach.

Z inicjatywy SPKiO, w ostatni dzie? maja 2017 r., odby?o si? nabo?e?stwo majowe przy figurze Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach, w 2.rocznic? jej odnowienia. To nabo?e?stwo przywo?a?o tradycj? modlitewnych spotka? odbywanych przy figurze NMP w latach, gdy kaczorscy katolicy nie mieli swojej ?wi?tyni. Modlitwom, w których uczestniczy?o wielu wiernych, przewodniczyli...

Czytaj więcej...

Majwka 2017; uzupe?nienie

Zapachnia?o, zaja?nia?o, wiosna, ach to ty Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty

Z powodu z?o?liwo?ci Internetu w relacji z majówki 2017 nie umieszczono zawieraj?cego wa?ne informacje tekstu, którego autork? jest Ewa Semanicka – wiceprezes SPKiO. Autork? przepraszamy i naprawiamy to niedopatrzenie: Zapachnia?o, zaja?nia?o, wiosna, ach to ty Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty… (Marek Grechuta) Tradycja majówek si?ga g??boko w zwyczaje i obrz?dowo??...

Czytaj więcej...

Majwka 2017

Razem Kaczory, Chodzie? i Pi?a

W sobot?, 13 maja 2017 r., na majówce, w „pi?knych okoliczno?ciach przyrody" [ „Rejs", re?. M.Piwowski] spotkali si? cz?onkowie trzech stowarzysze?: Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic, Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej oraz Towarzystwa Mi?o?ników Miasta Pi?y. Przyby?ych na majówk? przywita?a i spotkanie prowadzi?a Ewa Semanicka - wiceprezes SPKiO. G?os zabrali: Bogdan Lach -...

Czytaj więcej...

Halina Rogozi?ska - powstaniec warszawski

BohaterON - w??cz histori?!

Maj?ca siedzib? we Wroc?awiu Fundacja Sensoria zorganizowa?a ogólnopolsk? kampani? „BohaterON - w??cz histori?!" maj?c? na celu upami?tnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wys?anie symbolicznych kartek, dystrybuowanych na terenie ca?ego kraju. Projekt ma edukowa? Polaków, bazuj?c na historiach Powsta?ców, wzmacnia? poczucie to?samo?ci narodowej, krzewi? postawy patriotyczne. Jego I edycja trwa?a od...

Czytaj więcej...

Kochasz Polsk?, wywie? flag?.

Powiewa flaga, gdy wiatr si? zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwie?

Prosimy wszystkich: szanuj?c Polsk?, wywie? 2 maja flag? pa?stwow?. „Powiewa flaga, gdy wiatr si? zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwie?" – pisa? Czes?aw Janczarski (ur. 2.09.1911r. w Hruszwicy, k.Równego, na Wo?yniu), ucz?c nas szacunku i mi?o?ci do symbolu, jakim jest flaga pa?stwowa. 2 maja obchodzimy Dzie? Flagi...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Zmar? ks. kan. Edward Wosik

    4 pa?dziernika 2015 r., w wieku 80 lat, zmar? ks. kanonik Edward Wosik, emerytowany kap?an diecezji bydgoskiej, proboszcz Parafii w Kaczorach w latach 1975 - 1987. Ks. E. Wosik urodzi? si?...

    Czytaj więcej...