Jest na mapie ma?a kropka

SPKiO wydaje drug? ksi??k?

W 2013 r. SPKiO opublikowa?o album pt. „Kaczory i okolice na starych fotografiach". Obecnie zespó? redakcyjny stowarzyszenia ko?czy prac? nad drug? ksi??k? pt. „Jest na mapie ma?a kropka…". Ponad 180 stron, setki fotografii, osób, wydarze?…. Prezentujemy projekt ok?adki i kilka stron nowego wydawnictwa. Dalsze informacje wkrótce....

Czytaj więcej...

Za Polsk? oddali swe ?ycie

Rocznica mordu w Grach Morzewskich

...

Czytaj więcej...

Spotkanie w Chodzie?y

35-lecie TMZCh i po?egnanie lata

W sobot?, 24.09.2016 r., Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej zorganizowa?o spotkanie na po?egnanie lata na przystani WOPR nad Jeziorem Miejskim w Chodzie?y, na które zaproszono cz?onków SPKiO. Po powitaniu w sali konferencyjnej nast?pi?a projekcja filmu z okazji 35-lecia TMZCh. Na przystani, przy grillu, gaw?dzili?my i ogl?dali?my albumy prezentuj?ce dzia?alno?? TMZCh. Atrakcj?...

Czytaj więcej...

Zgin?li w pierwszym dniu wojny

Przy grobach kaprala P. Konieczki i S. ?awniczaka

1 wrze?nia 2016 r., w 77. rocznic? wybuchu II wojny ?wiatowej, delegacja SPKiO oraz uczniowie Szko?y Podstawowej w Kaczorach (na rowerach), z pocztem sztandarowym, pod opiek? nauczycieli, udali si? na cmentarz parafialny w ?mi?owie. Po od?piewaniu hymnu narodowego i przedstawieniu informacji historycznej z?o?ono kwiaty na grobach kaprala Piotra Konieczki i stra?nika granicznego...

Czytaj więcej...

Kapral Piotr Konieczka czeka...

Bohater naszej ziemi. Poleg? 1 wrze?nia 1939 r.

Kaczory i okolice bardzo szybko do?wiadczy?y ci??aru dwóch historycznych wydarze? przygniataj?cych nasz? Ojczyzn?: wpierw rozbiorów, pó?niej II wojny ?wiatowej.  W 1772 r. Pó?nocna Wielkopolska ju? w I rozbiorze zosta?a zaj?ta przez Prusy. Byli?my w niemieckiej niewoli przez 146 lat. W 1939 r., w pierwszej godzinie rozpoczynaj?cego wrzesie? pi?tku, tu? po pó?nocy,...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Dla Powsta?cw na 102!

    Tegoroczne obchody upami?tniaj?ce kolejn? rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego - z konieczno?ci wynikaj?cej z sytuacji pandemicznej - mia?y skromniejszy charakter. 27 grudnia 2020 r. w godzinach porannych obelisk, po?wi?cony Powsta?com, zosta?...

    Czytaj więcej...