Kapral Piotr Konieczka i Szczepan ?awniczak trwaj? na wiecznej warcie

Uczcili?my pami?? bohaterw

1 wrze?nia 2017 r. na cmentarzu parafialnym w ?mi?owie cz?onkowie SPKiO wraz z m?odzie?? i nauczycielkami Szko?y Podstawowej w Kaczorach oddali ho?d poleg?ym za Polsk? 1 wrze?nia 1939 r. stra?nikom granicznym: kapralowi Piotrowi Konieczce i Szczepanowi ?awniczakowi. Po od?piewaniu hymnu narodowego na grobach bohaterów z?o?one zosta?y kwiaty i zapalone znicze. Ich pami?? zebrani uczcili...

Czytaj więcej...

Pobrka Wielka w ksi??kowej monografii

590 lat historii Pobrki Wielkiej

Licz?ca ok. 400 mieszka?ców Pobórka Wielka obchodzi w 2017 roku 590. rocznic? istnienia. Pierwsza pisemna wzmianka o wsi ukaza?a si? bowiem w 1427 roku. Jubileusz zosta? upami?tniony ksi??k? „Pobórka Wielka". Jej autork? jest Halina Drab. We wprowadzeniu do dzie?a Roman Chwaliszewski, kierownik pilskiej delegatury Wojewódzkiego Urz?du Ochrony Zabytków w...

Czytaj więcej...

Dominika Encminger dosta?a odpowied? od uczestniczki Powstania Warszawskiego

BohaterON - w??cz histori?

W 73. rocznic? wybuchu Powstania Warszawskiego wracamy do tematu poruszonego przed dwoma miesi?cami. Informowali?my wtedy o kampanii „BohaterON - w??cz histori?!" (organizowanej przez wroc?awsk? Fundacj? Sensoria), maj?cej na celu upami?tnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wys?anie do nich symbolicznych kartek, Cz?onkowie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic w??czyli si? w to dzia?anie. W...

Czytaj więcej...

Gloria victoribus

Ksi??ka o powsta?cach wielkopolskich powi?zanych z Ziemi? Chodziesk?.

„Gloria victoribus" A po latach gdzie? mogi?a, mo?e ro?nie polny kwiat Szukasz w my?li, gdzie spoczywa twój ojciec lub brat. A z krzy?y postawionych na przebytym szlaku Pokolenia odczytaj?: to ?lady Polaków! Gloria victoribus,...

Czytaj więcej...

55 lat Honorowego Obywatelstwa prof. Romana Drewsa

Chodzie? pami?ta

8 czerwca 2017 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. T.Ko?ciuszki w Chodzie?y odby?a si? uroczysta konferencja po?wi?cona pami?ci profesora doktora habilitowanego Romana Drewsa w 55 rocznic? nadania tytu?u Honorowego Obywatela Miasta Chodzie?y. W programie konferencji by?y m.in. prezentacja multimedialna ukazuj?ca sylwetk? profesora, odtworzenie archiwalnych nagra? z uroczysto?ci nadania...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • ALLELUJA ! JEZUS ŻYJE! JUŻ GO WIĘCEJ GRÓB NIE KRYJE!

    Naszym sponsorom, osobom i instytucjom nas wspierającym, władzom Gminy Kaczory, naszym sympatykom, wszystkim mieszkańcom naszej gminy i okolic, członkom współpracujących z nami stowarzyszeń regionalnych życzymy radosnych, spokojnych i szczęśliwych Świąt...

    Czytaj więcej...