Rajd Kasztanowy

Impreza plenerowa Zespo?u Szk? Specjalnych w Rzadkowie oraz Warsztatw Terapii Zaj?ciowej w Morzewie

Zespó? Szkó? Specjalnych w Rzadkowie oraz Warsztaty Terapii Zaj?ciowej w Morzewie, zorganizowa?y 8 czerwca 2017 r. „Rajd Kasztanowy". Wzi?li w nim udzia? przedstawiciele SPKiO. Podajemy informacj? o rajdzie pobran? z http://www.zssrzadkowo.info "Rajd Kasztanowy" - 08.06.2017 Dnia 8 czerwca 2017r. Zespó? Szkó? Specjalnych w Rzadkowie oraz Warsztaty Terapii Zaj?ciowej w Morzewie,...

Czytaj więcej...

Powrt tradycji

Nabo?e?stwo majowe przy figurze NMP Kaczorach.

Z inicjatywy SPKiO, w ostatni dzie? maja 2017 r., odby?o si? nabo?e?stwo majowe przy figurze Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach, w 2.rocznic? jej odnowienia. To nabo?e?stwo przywo?a?o tradycj? modlitewnych spotka? odbywanych przy figurze NMP w latach, gdy kaczorscy katolicy nie mieli swojej ?wi?tyni. Modlitwom, w których uczestniczy?o wielu wiernych, przewodniczyli...

Czytaj więcej...

Majwka 2017; uzupe?nienie

Zapachnia?o, zaja?nia?o, wiosna, ach to ty Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty

Z powodu z?o?liwo?ci Internetu w relacji z majówki 2017 nie umieszczono zawieraj?cego wa?ne informacje tekstu, którego autork? jest Ewa Semanicka – wiceprezes SPKiO. Autork? przepraszamy i naprawiamy to niedopatrzenie: Zapachnia?o, zaja?nia?o, wiosna, ach to ty Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty… (Marek Grechuta) Tradycja majówek si?ga g??boko w zwyczaje i obrz?dowo??...

Czytaj więcej...

Majwka 2017

Razem Kaczory, Chodzie? i Pi?a

W sobot?, 13 maja 2017 r., na majówce, w „pi?knych okoliczno?ciach przyrody" [ „Rejs", re?. M.Piwowski] spotkali si? cz?onkowie trzech stowarzysze?: Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic, Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej oraz Towarzystwa Mi?o?ników Miasta Pi?y. Przyby?ych na majówk? przywita?a i spotkanie prowadzi?a Ewa Semanicka - wiceprezes SPKiO. G?os zabrali: Bogdan Lach -...

Czytaj więcej...

Halina Rogozi?ska - powstaniec warszawski

BohaterON - w??cz histori?!

Maj?ca siedzib? we Wroc?awiu Fundacja Sensoria zorganizowa?a ogólnopolsk? kampani? „BohaterON - w??cz histori?!" maj?c? na celu upami?tnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wys?anie symbolicznych kartek, dystrybuowanych na terenie ca?ego kraju. Projekt ma edukowa? Polaków, bazuj?c na historiach Powsta?ców, wzmacnia? poczucie to?samo?ci narodowej, krzewi? postawy patriotyczne. Jego I edycja trwa?a od...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Miko?ajki w Budowlance

    6 grudnia 2018 r. uczennice Szko?y Podstawowej w Kaczorach wzi??y udzia? w „Miko?ajkach w Budowlance" w Pile. Tego dnia uczniowie i nauczyciele Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile, oprócz...

    Czytaj więcej...