Matka Teresa z Kalkuty oraz Halina i Leon Rogozi?scy - powsta?cy warszawscy

BohaterON - w??cz histori?!

Przed paroma miesi?cami informowali?my o ogólnopolskiej kampanii „BohaterON - w??cz histori?!" (maj?cej na celu upami?tnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego), do której w??czyli si? cz?onkowie SPKiO. Jolanta Za?achowska nawi?za?a kontakt z Halin? Rogozi?sk? ps. „Ma?a", do której wcze?niej wys?a?a kartk? w ramach tej kampanii. Korespondencja...

Czytaj więcej...

Kolej Wschodnia (Ostbahn) - ilustracje z 1851 r.

Obiekty kolejowe: Rzadkowo, Osiek, Pi?a, Bia?o?liwie, Miasteczko Kraj. ....

SPKiO otrzyma?o list: Dzie? dobry, jestem wspó?autorem ksi??ki dotycz?cej akwarel Eduarda Gaertnera z 1851 r., przedstawiaj?cych obiekty oddanej wówczas do u?ytku Kolei Wschodniej (Ostbahnu). W ksi??ce po raz pierwszy znajd? si? reprodukcje wszystkich 14 akwarel namalowanych przez Gaertnera, w tym z Krzy?a, Wielenia, Trzcianki, Pi?y, Rzadkowa, Miasteczka Kraje?skiego, Bia?o?liwia, Osieka, Nak?a,...

Czytaj więcej...

Nowy Rok 2018 w Kaczorach

Fotografie Bogdana Lacha

Prezentujemy noworoczne fotografie Kaczor. Zach?caj?c do ich obejrzenia, zapraszamy do przes?ania na nasz adres: redakcja@mojekaczory.pl  zdj?? (data wykonania dowolna) innych miejscowo?ci naszej Gminy. Opublikujemy je. Prezentowane ni?ej fotografie wykona? Bogdan Lach....

Czytaj więcej...

Obchody 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Kaczorach

Relacja z uroczysto?ci

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic zawi?za?o si? we wrze?niu 2012 r. Jednym ze statutowych zada? jest promocja i upowszechnianie wiedzy o dorobku wsi Kaczory i okolic, w tym kultury, tradycji i historycznego dziedzictwa. Realizuj?c ten cel od pi?ciu lat, w kolejne rocznice wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Stowarzyszenie inicjuje lokalne obchody tego...

Czytaj więcej...

99. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Zaproszenie do uczczenia zwyci?skich powtancw

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic zaprasza na obchody 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczysto?? odb?dzie si? w ?rod?, 27 grudnia 2017 r., o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym w Kaczorach. Zach?camy mieszka?ców Gminy Kaczory do uczczenia Powsta?ców przez wywieszenie flagi narodowej....

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • "Niebo jest tu"

    W Święto Trzech Króli, 6 stycznia 2020 r. , w kościele pw. bł. Franciszki Siedliskiej w Kaczorach, po raz trzeci odbyło się „Rodzinne kolędowanie", którego hasłem były słowa „Niebo jest...

    Czytaj więcej...