Pobrka Wielka w ksi??kowej monografii

590 lat historii Pobrki Wielkiej

Licz?ca ok. 400 mieszka?ców Pobórka Wielka obchodzi w 2017 roku 590. rocznic? istnienia. Pierwsza pisemna wzmianka o wsi ukaza?a si? bowiem w 1427 roku. Jubileusz zosta? upami?tniony ksi??k? „Pobórka Wielka". Jej autork? jest Halina Drab. We wprowadzeniu do dzie?a Roman Chwaliszewski, kierownik pilskiej delegatury Wojewódzkiego Urz?du Ochrony Zabytków w...

Czytaj więcej...

Dominika Encminger dosta?a odpowied? od uczestniczki Powstania Warszawskiego

BohaterON - w??cz histori?

W 73. rocznic? wybuchu Powstania Warszawskiego wracamy do tematu poruszonego przed dwoma miesi?cami. Informowali?my wtedy o kampanii „BohaterON - w??cz histori?!" (organizowanej przez wroc?awsk? Fundacj? Sensoria), maj?cej na celu upami?tnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wys?anie do nich symbolicznych kartek, Cz?onkowie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic w??czyli si? w to dzia?anie. W...

Czytaj więcej...

Gloria victoribus

Ksi??ka o powsta?cach wielkopolskich powi?zanych z Ziemi? Chodziesk?.

„Gloria victoribus" A po latach gdzie? mogi?a, mo?e ro?nie polny kwiat Szukasz w my?li, gdzie spoczywa twój ojciec lub brat. A z krzy?y postawionych na przebytym szlaku Pokolenia odczytaj?: to ?lady Polaków! Gloria victoribus,...

Czytaj więcej...

55 lat Honorowego Obywatelstwa prof. Romana Drewsa

Chodzie? pami?ta

8 czerwca 2017 r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. T.Ko?ciuszki w Chodzie?y odby?a si? uroczysta konferencja po?wi?cona pami?ci profesora doktora habilitowanego Romana Drewsa w 55 rocznic? nadania tytu?u Honorowego Obywatela Miasta Chodzie?y. W programie konferencji by?y m.in. prezentacja multimedialna ukazuj?ca sylwetk? profesora, odtworzenie archiwalnych nagra? z uroczysto?ci nadania...

Czytaj więcej...

50-lecie parafii pw. ?w. A. Boboli w Kaczorach

Wystawa przygotowana przez SPKiO

„1.7.1967 r. Od tej daty zaczyna si? nowy okres w ?yciu religijnym O?rodka Duszpasterskiego w Kaczorach. Dotychczas zwi?zany z parafi? macierzyst? w ?mi?owie, zaczyna istnie? samodzielnie jako Ko?ció? Rektorski p.w. ?w. Andrzeja Boboli. Pierwszym rektorem tego? ko?cio?a zosta? Ks. W?adys?aw Dopiera?a. Poniewa? przy ko?ciele stara plebania by?a zamieszkana przez rodzin?...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Warto o tym powiedzie?

    Niema?? satysfakcj? sprawi?o nam, ukazanie si? w „Przegl?dzie Wielkopolskim" nr 2(124) 2019 r. artyku?u o obchodach 100. rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego, przygotowanych przez Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic w naszej...

    Czytaj więcej...