Jak w Morzewie ?wi?towano rocznic? Cudu nad Wis?? (cz.1)

Z kart historii gminy Kaczory

W sobot?, 15 sierpnia 1925 r., w Morzewie odby?a si? uroczysto?? po?wi?cenia sztandaru Towarzystwa Powsta?ców i Wojaków. O wydarzeniu poinformowa?y do?? szczegó?owo dwa czasopisma: „Kresy Zachodnie", czasopismo wydawane w Chodzie?y oraz „Dziennik Bydgoski". Relacj? „Dziennika Bydgoskiego" udost?pnimy wkrótce. Zaczynamy od periodyku z Chodzie?y. Oto przepisany tekst artyku?u z dodanymi przez...

Czytaj więcej...

Po?wi?cenie ko?cio?a w Morzewie po po?arze.

Z kart historii gminy Kaczory

W 1824 r. w Morzewie powsta? murowany ko?ció?, który sp?on?? w 1906 r., podczas najwi?kszego w historii Morzewa po?aru. Ko?ció? odbudowano w ci?gu 2 lat. W ukazuj?cym si? w Poznaniu w latach 1896 -1926 czasopi?mie „Praca. Tygodnik polityczny i literacki, ilustrowany", 7 listopada 1909 r., ukaza? si? artyku? o uroczysto?ci po?wi?cenia...

Czytaj więcej...

Nabo?e?stwo Majowe przy figurze NMP Kaczorach.

Powrt tradycji

W roku 2015, z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic, odnowiona zosta?a w Kaczorach figura Naj?wi?tszej Maryi Panny i jej otoczenie. Odnowion? figur? po?wi?cono w czasie Nabo?e?stwa Majowego 31 maja tego? roku. W nast?pnych latach nabo?e?stwo przy figurze odbywa?o si?, przy licznym udziale wiernych, w jednym z ostatnich dni majowych....

Czytaj więcej...

Weso?y nam dzie? dzi? nasta?! Tego dnia Chrystus zmartwychwsta?!

Wielkanocne ?yczenia od SPKiO

Naszym sponsorom, osobom i instytucjom nas wspieraj?cym,  w?adzom Gminy Kaczory, naszym sympatykom, wszystkim mieszka?com naszej gminy i okolic, cz?onkom wspó?pracuj?cych z nami stowarzysze? regionalnych ?yczymy radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Wielkanocy. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic...

Czytaj więcej...

Jezioro Kopcze

Zaproszenie do spaceru

Nadle?nictwo Kaczory i Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic zapraszaj? na spacer nad jeziorem Kopcze. Tablice znajduj?ce si? przy parkingu i nad jeziorem podaj? wiele informacji o akwenie i jego przyrodniczym otoczeniu. Zapraszamy do podziwiania pi?knych widoków. Zdj?cia wykonano 31.01.2022 r. Autor: Teresa Lach...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Samoloty i sterowiec w Kaczorach

    Zapraszamy na wystaw? modeli samolotów i pojazdów militarnych wykonanych przez cz?onków Inowroc?awskiego Stowarzyszenia Modelarzy Redukcyjnych. Wystawa odb?dzie si? w niedziel?, 20 pa?dziernika 2013 r., w godz. 10.00 - 15.00, w...

    Czytaj więcej...