Bohaterscy mieszka?cy Morzewa

Pozostali wierni Bogu i Ojczy?nie

Cz?onkowie SPKiO, w ?wi?to Niepodleg?o?ci 11 listopada 2017 roku, z?o?yli kwiaty i zapalili znicz przy tablicy pami?tkowej na cmentarzu w Morzewie. W ten sposób oddali?my ho?d mieszka?com Morzewa, którzy zgin?li w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny ?wiatowej lub polegli w walce za Ojczyzn?....

Czytaj więcej...

Ho?d zamordowanym w Grach Morzewskich

Polsce oddali swoje ?ycie

7 listopada 2017 r. w Górach Morzewskich odby?a si? doroczna uroczysto?? ku czci Polaków rozstrzelanych przez Niemców w 1939 r. W?ród sk?adaj?cych poleg?ym ho?d delegacji z powiatów pilskiego, chodzieskiego i Gminy Kaczory obecna by?a delegacja Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic. W tym roku uroczysto?? przygotowa?a Szko?a Podstawowa w Kaczorach, która 1 wrze?nia br....

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Roku 2017

Tygodnik Pilski zaprasza do udzia?u w plebiscycie

SPKiO zosta?o zg?oszonego do plebiscytu Tygodnika Pilskiego „Stowarzyszenie Roku 2017". Plebiscyt obejmuje stowarzyszenia dzia?aj?ce na ró?nych polach: charytatywnym, prozdrowotnym, kulturalnym.  G?osowa? mo?na za pomoc? SMS-ów, do 24 pa?dziernika 2017 r., do godz. 20.59. Wystarczy w tre?? SMS-a wpisa? kod przypisany do kandydata (SPKiO ma kod SRP.80) i wys?a? go na...

Czytaj więcej...

Franciszek Kodrycki

Nauczyciel zwi?zany z Dziembowem, Kaczorami i Chodzie??

Po raz trzeci otwieramy wydan? przez Miejsk? Bibliotek? Publiczn? im. Stefana Michalskiego w Chodzie?y, z inspiracji Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej, w 2005 r., ksi??k? „Nauczyciele i wychowawcy". Ukaza?a si? ona jako trzeci tom cyklu „Zas?u?eni dla Ziemi Chodzieskiej". Henryk Zydorczak, prezes TMZCh, pisze we wst?pie: „Ksi??ka ta ma za zadanie...

Czytaj więcej...

Kapral Piotr Konieczka i Szczepan ?awniczak trwaj? na wiecznej warcie

Uczcili?my pami?? bohaterw

1 wrze?nia 2017 r. na cmentarzu parafialnym w ?mi?owie cz?onkowie SPKiO wraz z m?odzie?? i nauczycielkami Szko?y Podstawowej w Kaczorach oddali ho?d poleg?ym za Polsk? 1 wrze?nia 1939 r. stra?nikom granicznym: kapralowi Piotrowi Konieczce i Szczepanowi ?awniczakowi. Po od?piewaniu hymnu narodowego na grobach bohaterów z?o?one zosta?y kwiaty i zapalone znicze. Ich pami?? zebrani uczcili...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • ?abostowo

    Pani Renata Kopicka przes?a?a do SPKiO kilkana?cie fotografii pokazuj?cych ?abostowo w latach, w których organizowano w tym miejscu kolonie. Rodzice Renaty Kopickiej, Pa?stwo Franciszka i Henryk Kinowie, mieszkali w ?abostowie...

    Czytaj więcej...