ELEONORA D?UGOSZ

Wspomnienie

12 maja 2018 r. zmar?a Eleonora D?ugosz, pierwsza osoba, któr? Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic obdarzy?o tytu?em „Honorowego Cz?onka Stowarzyszenia". Eleonora D?ugosz urodzi?a si? 24 grudnia 1928 r. w Margoninie w rodzinie Wincentego i Witos?awy Zaczy?skich. Tu w 1935 rozpocz??a nauk? przerwan? wybuchem II Wojny ?wiatowej. Nauk? kontynuowa?a po wojnie. W czasie okupacji kierowana by?a przez Niemców...

Czytaj więcej...

Rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz dla Niepodleg?ej

Ciekawy sposb uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci

12 maja 2018 r. przez Gmin? Kaczory przejechali zwolennicy dwóch kó?ek oraz ksi??ek. By?a to ju? VIII edycja rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz". W tym roku zosta? on po?wi?cony100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Wzi??o w nim udzia? 34 uczestników. Komandorem rajdu by? Ryszard Grze?kowiak nauczyciel-bibliotekarz z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w...

Czytaj więcej...

Henryk Zydorczak (1938 - 2018) - zas?u?ony chodzie?anin

Zmar? Prezes Towarzystwa Mi?o?nikw Ziemi Chodzieskiej

29 kwietnia 2018 r. zmar? Henryk Zydorczak, cz?owiek zas?u?ony na wielu polach swej dzia?alno?ci dla Ziemi Chodzieskiej. Henryk Zydorczak urodzi? si? 7 lipca 1938 r. w Chodzie?y. W Chodzie?y uko?czy? szko?? podstawow? i ?redni? (1956 r.). W 1960 r. uko?czy? w Poznaniu Studium Nauczycielskie, ze specjalno?ci? nauczyciela historii. W 1967...

Czytaj więcej...

Ko?ci? pw. ?w. Andrzeja Boboli ?wiadkiem niepodleg?o?ci

Plener plastyczny

20 kwietnia 2018 r. uczniowie Szko?y Podstawowej w Kaczorach i Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Pile wzi?li udzia? w projekcie "Ko?ció? pw. ?w. Andrzeja Boboli ?wiadkiem historii niepodleg?ej Polski". Spotkanie rozpocz?? ks. proboszcz Andrzej Czerwi?ski, który powita? uczniów, nauczycieli oraz go?ci. Przedstawi? histori? kaczorskiej parafii oraz ko?cio?a. ?wi?tynia obchodzi w tym...

Czytaj więcej...

Alleluja !!! Jezus ?yje!!!

Wielkanocne ?yczenia od SPKiO

Naszym sponsorom, osobom i instytucjom nas wspieraj?cym, w?adzom Gminy Kaczory, naszym sympatykom, wszystkim mieszka?com naszej gminy i okolic, cz?onkom wspó?pracuj?cych z nami stowarzysze? regionalnych, ?yczymy radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Wielkanocnych. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic ...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Apel pami?ci ku czci ?mi?owskich bohaterw

    1 wrze?nia 2018 r. cz?onkowie SPKiO wraz z reprezentacj? m?odzie?y Szko?y Podstawowej w Kaczorach i Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Kaczorach, pod opiek? nauczycielek, uczcili pami?? bohaterskich obro?ców Ojczyzny...

    Czytaj więcej...