Kapral Piotr Konieczka ci?gle czeka...

Rondo Kaprala Konieczki w Kaczorach

Kaczory i okolice bardzo szybko do?wiadczy?y ci??aru dwóch historycznych wydarze? przygniataj?cych nasz? Ojczyzn?: wpierw rozbiorów, pó?niej II wojny ?wiatowej. W 1772 r. Pó?nocna Wielkopolska ju? w I rozbiorze zosta?a zaj?ta przez Prusy. Byli?my w niemieckiej niewoli przez 148 lat. W 1939 r., w pierwszej...

Czytaj więcej...

Poszukiwany Franciszek Janic

Kim by? pose? z Dziembowa?

W dniach 3 – 5 grudnia 1918 r. w Poznaniu obradowa? Polski Sejm Dzielnicowy. By? to jednoizbowy parlament sk?adaj?cy si? z 1399 przedstawicieli Polaków zamieszkuj?cych ziemie pozostaj?ce w granicach Niemiec. W posiedzeniu wzi??o udzia? ok. 1200 pos?ow: 526 z Wielkopolski, 431 ze ?l?ska, 262 z Prus Królewskich, 133 ze skupisk...

Czytaj więcej...

146 nie 123

Co si? sta?o 5 sierpnia pewnego roku.

...

Czytaj więcej...

Bo?e Cia?o, Kaczory 31 maja 2018

Relacjonuje Marian Encminger

Zapraszamy na fotograficzn? relacj? z procesji Bo?ego Cia?a 2018 w Kaczorach do naszej galerii i do albumu na Facebooku. Autorem zdj?? jest Marian Encminger....

Czytaj więcej...

?p. Andrzej Szymczak

...

7 czerwca 2018 r. zmar? wspó?za?o?yciel SPKiO, ANDRZEJ SZYMCZAK, pedagog, wychowawca, nauczyciel muzyki, organista i dyrygent chóru parafii pw. ?w. Andrzeja Boboli w Kaczorach....

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Rajd Kasztanowy

    Zespó? Szkó? Specjalnych w Rzadkowie oraz Warsztaty Terapii Zaj?ciowej w Morzewie, zorganizowa?y 8 czerwca 2017 r. „Rajd Kasztanowy". Wzi?li w nim udzia? przedstawiciele SPKiO. Podajemy informacj? o rajdzie pobran? z...

    Czytaj więcej...