Kolej Wschodnia (Ostbahn) - ilustracje z 1851 r.

Obiekty kolejowe: Rzadkowo, Osiek, Pi?a, Bia?o?liwie, Miasteczko Kraj. ....

SPKiO otrzyma?o list: Dzie? dobry, jestem wspó?autorem ksi??ki dotycz?cej akwarel Eduarda Gaertnera z 1851 r., przedstawiaj?cych obiekty oddanej wówczas do u?ytku Kolei Wschodniej (Ostbahnu). W ksi??ce po raz pierwszy znajd? si? reprodukcje wszystkich 14 akwarel namalowanych przez Gaertnera, w tym z Krzy?a, Wielenia, Trzcianki, Pi?y, Rzadkowa, Miasteczka Kraje?skiego, Bia?o?liwia, Osieka, Nak?a,...

Czytaj więcej...

Nowy Rok 2018 w Kaczorach

Fotografie Bogdana Lacha

Prezentujemy noworoczne fotografie Kaczor. Zach?caj?c do ich obejrzenia, zapraszamy do przes?ania na nasz adres: redakcja@mojekaczory.pl  zdj?? (data wykonania dowolna) innych miejscowo?ci naszej Gminy. Opublikujemy je. Prezentowane ni?ej fotografie wykona? Bogdan Lach....

Czytaj więcej...

Obchody 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Kaczorach

Relacja z uroczysto?ci

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic zawi?za?o si? we wrze?niu 2012 r. Jednym ze statutowych zada? jest promocja i upowszechnianie wiedzy o dorobku wsi Kaczory i okolic, w tym kultury, tradycji i historycznego dziedzictwa. Realizuj?c ten cel od pi?ciu lat, w kolejne rocznice wybuchu Powstania Wielkopolskiego, Stowarzyszenie inicjuje lokalne obchody tego...

Czytaj więcej...

99. rocznica Powstania Wielkopolskiego

Zaproszenie do uczczenia zwyci?skich powtancw

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic zaprasza na obchody 99. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczysto?? odb?dzie si? w ?rod?, 27 grudnia 2017 r., o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym w Kaczorach. Zach?camy mieszka?ców Gminy Kaczory do uczczenia Powsta?ców przez wywieszenie flagi narodowej....

Czytaj więcej...

"Teraz id? ju? nie Trzej M?drcy, lecz uczeni, doktorzy, docenci"

?yczenia na Bo?e Narodzenie i Nowy Rok

?wi?ty Józef za?ama? r?ce, denerwuj? si? w niebie ?wi?ci, teraz id? ju? nie Trzej M?drcy, lecz uczeni, doktorzy, docenci. Teraz wszystko ca?kiem inaczej, to, co stare, odesz?o, min??o, zamiast z?ota nios? dolary, zamiast kadzid?a - komputer, zamiast mirry - video. - Ach te czasy - my?li Pan Jezus - nawet gwiazda...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Losowanie

    14 listopada 2014 r.w Szkole Podstawowej w Kaczorach przeprowadzono losowanie nagród dla nabywców cegie?ek na renowacj? figury Matki Boskiej w Kaczorach. Losowania dokonali uczniowie pod nadzorem cz?onków SPKiO: Marioli Grabowskiej, Marioli Bilejczyk i Joanny Stachowiak. Nagrody wylosowa?y cegie?ki: - obraz: A-01, A-224 - ?wieczka: A-19, A-129, A-180 - album „Kaczory...

    Czytaj więcej...