6 lat dzia?alno?ci SPKiO

Przypominamy najwa?niejsze dzia?ania SPKiO

Przed paroma dniami min??o sze?? lat od za?o?enia SPKiO. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic powsta?o 9 wrze?nia 2012 roku. Impulsem do powstania stowarzyszenia by?, przypadaj?cy w 2013 r., jubileusz 500-lecia wsi Kaczory. Celem dzia?alno?ci stowarzyszenia jest odkrywanie, dokumentowanie i popularyzowanie wiedzy o historii, osi?gni?ciach i kulturze ziemi kaczorskiej, ludziach z...

Czytaj więcej...

Krzy? mi?dzy trzema d?bami

Wotum Romana Kopertowicza odnowione

W 1945 roku Roman Kopertowicz, dzi?kuj?c Bogu za szcz??liwy powrót z II Wojny ?wiatowej do Ojczyzny i domu rodzinnego, postawi? w Kaczorach krzy?. Krzy? stan?? w miejscu mi?dzy trzema d?bami, w którym ??czy si? 5 ulic: Chodzieska, Dworcowa, Mleczna, Ko?cielna i Górna. Nara?one przez 70 lat na ci?g?e dzia?anie czynników atmosferycznych drewno...

Czytaj więcej...

Apel pami?ci ku czci ?mi?owskich bohaterw

Wrzosy na grobach obro?cw Ojczyzny

1 wrze?nia 2018 r. cz?onkowie SPKiO wraz z reprezentacj? m?odzie?y Szko?y Podstawowej w Kaczorach i Gimnazjum im. Jana Paw?a II w Kaczorach, pod opiek? nauczycielek, uczcili pami?? bohaterskich obro?ców Ojczyzny Piotra Konieczki i Szczepana ?awniczaka. Przy grobach bohaterów na cmentarzu parafialnym w ?mi?owie odby? si? Apel Pami?ci. Po od?piewaniu hymnu...

Czytaj więcej...

Kapral Konieczka w TVP

Teleexpres o bohaterze kaczorskiej ziemi

2 wrze?nia 2018 r., w 1 programie TVP w „Teleexpresie EXTRA" nadano materia? pt. „Samotnie odpiera? atak, rannego Niemcy dobili kolbami"   przedstawiaj?cy posta? kaprala Piotra Konieczki. Widzowie programu obejrzeli grób bohatera na cmentarzu w ?mi?owie i obelisk w Jeziorkach. O kapralu Konieczce mówi? Roman Chwaliszewski, poda? informacje o jego samotnej walce i...

Czytaj więcej...

Kapral Piotr Konieczka ci?gle czeka...

Rondo Kaprala Konieczki w Kaczorach

Kaczory i okolice bardzo szybko do?wiadczy?y ci??aru dwóch historycznych wydarze? przygniataj?cych nasz? Ojczyzn?: wpierw rozbiorów, pó?niej II wojny ?wiatowej. W 1772 r. Pó?nocna Wielkopolska ju? w I rozbiorze zosta?a zaj?ta przez Prusy. Byli?my w niemieckiej niewoli przez 148 lat. W 1939 r., w pierwszej...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Zaproszenie do uczczenia Powstania Wielkopolskiego

    Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic zaprasza na obchody 103. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Uroczysto?? odb?dzie si? w poniedzia?ek, 27 grudnia 2021 r., o godz. 16.40 na cmentarzu parafialnym w Kaczorach. Zach?camy mieszka?ców Gminy...

    Czytaj więcej...