W 100-lecie niepodleg?o?ci Polski le?nicy upami?tnili miejsce ?mierci kaprala Konieczki

Nadle?nictwo Kaczory i Oddzia? Nadnotecki Polskiego Towarzystwa Le?nego w ho?dzie bohaterowi

9 listopada 2018 r. na terenie Nadle?nictwa Kaczory, w Le?nictwie Garncarska Góra, ods?oni?to tablic? pami?tkow? upami?tniaj?c? miejsce, gdzie 1 wrze?nia 1939 r., o godzinie 1.40, poleg? kapral Piotr Konieczka. Posta? kaprala Piotra Konieczki przedstawiono, odczytuj?c tekst opracowany przez ks. Jerzego Ptacha. Ods?oni?cia tablicy dokonali zast?pca dyrektora...

Czytaj więcej...

Matka Bo?a w Kaczorach '1978, cz.2

Kaczory 15 -16 pa?dziernika 1978 r.

Prezentujemy drugi zestaw fotografii pokazuj?cych obecno?? obrazu Matki Bo?ej w Kaczorach w dniach 15 - 16 pa?dziernika 1978 r. Autor fotografii: Bogdan Lach...

Czytaj więcej...

40 lat temu w Kaczorach

Kaczory 15 -16 pa?dziernika 1978 r.

W ramach peregrynacji obrazu Matki Bo?ej Jasnogórskiej w Diecezji Bydgoskiej, od soboty 17 listopada do ?rody 21 listopada 2018 r., obraz obecny b?dzie w parafiach Gminy Kaczory (przez kolejne dni: w Rzadkowie, Morzewie, Dziembowie, w Kaczorach i ?mi?owie). Pierwsza peregrynacja obrazu Matki Bo?ej przez polskie parafie rozpocz??a si? 29 sierpnia 1957...

Czytaj więcej...

Ksi?dz pra?at Ignacy Geldner (1890 1968)

Wspomnienie

Mija pó? wieku od ?mierci ksi?dza pra?ata Ignacego Geldnera (+18.10.1968 r.), proboszcza parafii ?mi?owo. Przypominaj?c Jego posta?, przywo?ujemy informacje dot?d nieznane. 1. RODZINA Ks. Ignacy Geldner urodzi? si? 30 grudnia 1890 r. w Wojciechowie (obecnie Gmina Jaraczewo, pow. Jarocin, woj. wielkopolskie). Jego rodzicami byli Ignacy Geldner i Anna z domu...

Czytaj więcej...

Ma?gorzata Grzesiuk (1955 - 2014)

Wspomnienie w 4. rocznic? ?mierci

Przed czterema laty zmar?a Ma?gorzata Grzesiuk. By?a cz?onkiem naszego Stowarzyszenia. Wielu z nas ??czy?y z Ni? lata wspólnej pracy zawodowej. Niektórzy cieszyli si? Jej przyja?ni?. To nieprawda, ?e nie ma ludzi niezast?pionych… Ma?gorzata Grzesiuk (z domu: Pietkiewicz) urodzi?a si? 30 lipca 1955 r. w Pile. W 1974 r. uko?czy?a Liceum...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Skrzyd?a i murki ods?oni?te

    W Kaczorach kontynuowane s? prace zwi?zane z renowacj? figury Matki Boskiej i jej otoczenia. Zosta?y usuni?te szalunki wykonanego ostatnio betonowania. Ods?oni?y si? w ten sposób murki skrzyde? (??cz? one cokó? figury z wewn?trznym s?upkami)...

    Czytaj więcej...