Pose? z Dziembowa w Sejmie Dzielnicowym

Franciszek Janic - nierozpoznany

Przed paroma miesi?cami pisali?my o obraduj?cym w dniach 3 – 5 grudnia 1918 r., w Poznaniu, Polskim Sejmie Dzielnicowym (⇒ „Poszukiwany Franciszek Janic"). Mija 100. rocznica tego zgromadzenia. Nie b?dziemy tu powtarza? informacji podanych wcze?niej. Jedn? rzecz musimy jednak przywo?a? raz jeszcze, bo jeden z pos?ów pochodzi? z obecnej gminy Kaczory....

Czytaj więcej...

W Kaczorach ods?oni?to pomnik Powsta?cw Wielkopolskich

Relacja z uroczysto?ci zwi?zanej ze zbli?aj?c? si? 100. rocznic? Powstania Wielkopolskiego

W Kaczorach, 24 listopada 2018 r., na cmentarzu parafialnym, odby?a si? uroczysto?? ods?oni?cia pomnika Powsta?ców Wielkopolskich. Uczestnicy zgromadzili si? wokó? pomnika przes?oni?tego flag? narodow? z bia?o-czerwon? kokard?. Przy pomniku wart? z broni? u nogi, w mundurach z czasów Powstania Wielkopolskiego, zaci?gn?li dwaj przedstawiciele grupy rekonstrukcyjnej z Muzeum Wa?u Pomorskiego w...

Czytaj więcej...

Matka Bo?a i 100-lecie niepodleg?o?ci w Gminie Kaczory

"W ktr? wierzy nawet taki, ktry w nic nie wierzy"

Cierpi?cy w powodu wojennego oddalenia od Polski Jan Lecho? (1899-1956) pisa?: "O Ty, której obraz wida? w ka?dej polskiej chacie I w ko?ciele i w sklepiku i w pysznej komnacie, W r?ku tego, co umiera, nad ko?ysk? dzieci, I przed któr? dniem i noc? wci?? si? ?wiat?o ?wieci. Która per?y...

Czytaj więcej...

Obelisk ku czci Powsta?cw Wielkopolskich zwi?zanych z Kaczorami i okolicami

Zapraszamy 24 listopada 2018 r.

W 100. rocznic? dwóch wiekopomnych wydarze?, tj. odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci i Powstania Wielkopolskiego zapraszamy na uroczysto?? ods?oni?cia obelisku ku czci Powsta?ców Wielkopolskich zwi?zanych z Gmin? Kaczory. Wydarzenie nast?pi w sobot?, 24 listopada 2018 r., o godz. 12.00 na cmentarzu parafialnym w Kaczorach. Po uroczysto?ci b?dzie mo?liwo?? zakupu ksi??ki pt....

Czytaj więcej...

Kiedy wrci?a do nas Polska?

100-lecie odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci

W 100. rocznic? odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci postawmy dwa pytania: „Kiedy zaborca wygoni? Polsk? z obszaru Ziemi Nadnoteckiej?" i „Kiedy Polska na nasze tereny wróci?a?" Na te pytania nie ma odpowiedzi okre?lonej dok?adn? liczb? lat, miesi?cy i dni. Niemiecki zalew nast?powa? stopniowo a ust?powa? bardzo opornie. Trwa? dla chodzieskiej i...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Nie b?dzie nas, b?dzie las...

    W lutym 2015 r. do Polski wp?yn??o zaproszenie skierowane przez ogólno?wiatow? wirtualn? szko?? Environmental Online – ENO z Finlandii, do udzia?u w kampanii sadzenia drzew: „100 mln drzew do 2017 r."....

    Czytaj więcej...