Uczcili?my Powsta?cw Wielkopolskich z Gminy Kaczory

100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

27 grudnia 2018 r., w 100. rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego, uczczono Powsta?ców spoczywaj?cych na cmentarzach Gminy Kaczory. Upami?tnienie naszych bohaterskich przodków rozpocz??o si? przy pomniku Powsta?ców Wielkopolskich na cmentarzu parafialnym w Kaczorach, gdzie przybyli potomkowie i cz?onkowie rodzin Powsta?ców, mieszka?cy Kaczor, cz?onkowie SPKiO i Kaczorscy Patrioci. Po od?piewaniu hymnu narodowego przywo?ano w...

Czytaj więcej...

100. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

ZAPAL ZNICZ, WYWIE? FLAG?

Przed miesi?cem w Kaczorach, z inicjatywy SPKiO, w trakcie podnios?ej uroczysto?ci ods?oni?to pomnik Powsta?ców Wielkopolskich. 27 grudnia 2018 r., w czwartek, w 100. rocznic? wybuchu Powstania Wielkopolskiego, zapraszamy do wspólnego uczczenia Powsta?ców spoczywaj?cych na cmentarzach Gminy Kaczory przez zapalenie zniczy na ich grobach (szczegó?y ni?ej, na plakacie). Zach?camy do przystrojenia...

Czytaj więcej...

To w?a?nie tego wieczoru Bg rodzi si? w cz?owieku"

?yczenia na Bo?e Narodzenie i Nowy Rok 2019

To w?a?nie tego wieczoru, gdy mróz l?ni, jak gwiazda na dworze, przy sto?ach s? miejsca dla obcych, bo nikt by? samotny nie mo?e. To w?a?nie tego wieczoru, gdy wiatr zimny ?niegiem dmucha, w serca z?amane i smutne po cichu wst?puje otucha. To w?a?nie tego wieczoru z?o ze wstydu umiera, widz?c,...

Czytaj więcej...

Miko?ajki w Budowlance

Ko?ci? pw. ?w. Andrzeja Boboli ?wiadkiem historii niepodleg?ej Polski- spotkanie w Zespole Szk? Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile

6 grudnia 2018 r. uczennice Szko?y Podstawowej w Kaczorach wzi??y udzia? w „Miko?ajkach w Budowlance" w Pile. Tego dnia uczniowie i nauczyciele Zespo?u Szkó? Ponadgimnazjalnych nr 3 w Pile, oprócz ?wi?towania miko?ajek, otwieraj? szkolne podwoje dla wszystkich zainteresowanych t? szko?? w przysz?o?ci. Uczennice SP w Kaczorach, oprócz zwiedzania pracowni szkolnych,...

Czytaj więcej...

Pi?a a Niepodleg?a

Sympozjum zorganizowane przez Towarzystwo Mi?o?nikw Miasta Pi?y

SPKiO 5 grudnia 2018 r. wzi??o udzia? w sympozjum „PI?A A NIEPODLEG?A", które w Regionalnym Centrum Kultury w Pile zorganizowa?o Towarzystwo Mi?o?ników Miasta Pi?y. Podczas sympozjum wyg?oszone zosta?y wyk?ady i komunikaty zwi?zane z histori? Pi?y. Towarzyszy?y mu dwie wystawy o tematyce niepodleg?o?ciowej. Tematyka wyk?adów koncentrowa?a si? na historii 2018-12-09 18:14:50 Czytaj więcej...

Podobne tematy