Miros?awa Siwiec, wnuczka pos?a na Sejm Dzielnicowy, odwiedzi?a Kaczory!!!

FRANCISZEK JANIC vel JANITZ ODNALEZIONY

W dniach 3 – 5 grudnia 1918 r., 3 tygodnie przed wybuchem Powstania Wielkopolskiego, w Poznaniu obradowa? Polski Sejm Dzielnicowy. By? to jednoizbowy parlament zbieraj?cy przedstawicieli Polaków zamieszkuj?cych ziemie pozostaj?ce w granicach Niemiec. W obradach wzi??o udzia? ok. 1200 pos?ów, z Wielkopolski 526. W?ród pos?ów reprezentuj?cych Pozna?skie by?y 4 osoby...

Czytaj więcej...

6 lat SPKiO w Internecie

Troch? statystyki

Przygotowuj?c ostatnie Walne Zebranie Cz?onków SPKiO, przyjrzeli?my si? funkcjonowaniu naszej witryny internetowej. Witryna www.mojekaczory.pl funkcjonuje ponad 6 lat, bo od 18 stycznia 2013 r. W tym dniu odwiedzi?y nas pierwsze osoby; by?o ich 31. Do 28 marca 2019 r. na nasz? witryn? zajrza?y 12 789 osoby. Odwiedzi?y one nas 39...

Czytaj więcej...

SPKiO: podsumowanie pracy i plan dzia?a? na najbli?szy rok

Walne Zebranie Cz?onkw SPKiO

Zgodnie z § 16, 17 i 18 statutu SPKiO, 14 marca 2019 r., odby?o si? Walne Zebranie Cz?onków stowarzyszenia. Podsumowano dzia?alno?? SPKiO w minionym roku, udzielono absolutorium Zarz?dowi stowarzyszenia, ustalono plan pracy na najbli?szy rok. Podzi?kowanie Zarz?du SPKiO Zarz?d Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic sk?ada podzi?kowania wszystkim naszym sponsorom a...

Czytaj więcej...

W Morzewie uczczono Powsta?cw Wielkopolskich

MSZA ?W. W 100. ROCZNIC? ZAKO?CZENIA POWSTANIA WIELKOPOLSKIEGO

Trwamy w atmosferze przypominania i rozwa?ania historycznej wagi Powstania Wielkopolskiego. W niedziel?, 17 lutego 2019 r., w ko?ciele pw. Przemienienia Pa?skiego w Morzewie odby?a si? uroczysta Msza ?w. w intencji Powsta?ców Wielkopolskich, w 100. rocznic? podpisania w Trewirze rozejmu ko?cz?cego walki powsta?cze w Wielkopolsce. Mszy ?wi?tej przewodniczy? ks. proboszcz Franciszek ?liwi?ski,...

Czytaj więcej...

W Morzewie pomodlimy si? za Powsta?cw Wielkopolskich

MSZA ?W. W NIEDZIEL?, 17 LUTEGO 2019 R.

Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic oraz Chór „G?os Przemienienia" Parafii w Morzewie zapraszaj? w niedziel?, 17 lutego 2019 r., na godz. 17.00, do Ko?cio?a pw. Przemienienia Pa?skiego w Morzewie na uroczyst? Msz? ?w. w intencji Powsta?ców Wielkopolskich, w 100. rocznic? podpisania rozejmu ko?cz?cego walki powsta?cze w Wielkopolsce. Osoby zainteresowane histori? naszych stron b?d?...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Poszukiwany Franciszek Janic

    W dniach 3 – 5 grudnia 1918 r. w Poznaniu obradowa? Polski Sejm Dzielnicowy. By? to jednoizbowy parlament sk?adaj?cy si? z 1399 przedstawicieli Polaków zamieszkuj?cych ziemie pozostaj?ce w granicach Niemiec....

    Czytaj więcej...