"Promyk" we wspomnieniach Andrzeja Szymczaka

Historia zespo?u wokalnego

Wracamy do osoby Andrzeja Szymczaka. Przedstawiamy jego wspomnienia o zespole wokalnym "Promyk".  Andrzej Szymczak Historia zespo?u wokalnego „Promyk" Chc?c wyja?ni? histori? powstania zespo?u, nale?y si? cofn?? do lat sze??dziesi?tych. W latach 1964 - 69 by?em uczniem Liceum Pedagogicznego w Rogo?nie Wlkp. Nasz nauczyciel muzyki prowadzi? tam zespó? wokalny „Przemys?awki". Zespó? sk?ada?...

Czytaj więcej...

Andrzej Szymczak (1950 2018)

NAUCZYCIEL

Mija pierwsza rocznica ?mierci Andrzeja Szymczaka - cz?onka naszego Stowarzyszenia, naszego Kolegi, nauczyciela kilkorga z nas. Jemu po?wi?camy poni?sze wspomnienie. Andrzej Szymczak urodzi? si? 8 grudnia 1950 r. w Chodzie?y. Po uko?czeniu szko?y podstawowej wybra? na miejsce kszta?cenia ciesz?ce si? dobr? s?aw? Liceum Pedagogiczne w Rogo?nie. W 1919 roku, po...

Czytaj więcej...

Modlitwa w miejscu wa?nym dla historii Kaczor

Nabo?e?stwo majowe przy figurze NMP Kaczorach

Z inicjatywy SPKiO, 25 maja 2019 r., odby?o si? nabo?e?stwo majowe przy figurze Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach. Dzi?kujemy ksi?dzu Andrzejowi Czerwi?skiemu, proboszczowi parafii pw. ?w. Andrzeja Boboli w Kaczorach, za przewodniczenie nabo?e?stwu. Dzi?kujemy chórowi parafialnemu, kierowanemu przez Tomasza Deresza, za przewodzenie ?piewom. Dzi?kujemy...

Czytaj więcej...

Majwka w Szamocinie

Spotkanie stowarzysze? regionalnych

17 maja 2019 r. w Szamocinie mia?o miejsce kolejne spotkanie wspó?pracuj?cych ze sob?: Towarzystwa Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej (TMZCh), Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic oraz Towarzystwa Mi?o?ników Miasta Pi?y. Spotkanie prowadzili: Dariusz Sa?ata - prezes Zarz?du TMZCh i Maria Zychla - wiceprezes TMZCh. Zast?pca burmistrza Szamocina, Renata M?ynarczyk, przedstawi?a gmin? i miasto....

Czytaj więcej...

Alleluja ! Jezus ?yje! Ju? go wi?cej grb nie kryje

Wielkanocne ?yczenia od SPKiO, 2019

Naszym sponsorom, osobom i instytucjom nas wspieraj?cym, w?adzom Gminy Kaczory, naszym sympatykom, wszystkim mieszka?com naszej gminy i okolic, cz?onkom wspó?pracuj?cych z nami stowarzysze? regionalnych ?yczymy radosnych, spokojnych i szcz??liwych ?wi?t Wielkanocy. Stowarzyszenie Przyjació? Kaczor i Okolic...

Czytaj więcej...

Podobne tematy

  • Kochasz Polsk?, wywie? flag?.

    Prosimy wszystkich: szanuj?c Polsk?, wywie? 2 maja flag? pa?stwow?. „Powiewa flaga, gdy wiatr si? zerwie, a na tej fladze biel jest i czerwie?" – pisa? Czes?aw Janczarski (ur. 2.09.1911r. w...

    Czytaj więcej...