Rajd rowerowy Odjazdowy Bibliotekarz dla Niepodleg?ej

Ciekawy sposb uczczenia 100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci

 

12 maja 2018 r. przez Gmin? Kaczory przejechali zwolennicy dwóch kó?ek oraz ksi??ek. By?a to ju? VIII edycja rajdu rowerowego „Odjazdowy Bibliotekarz”. W tym roku zosta? on po?wi?cony100. rocznicy odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Wzi??o w nim udzia? 34 uczestników.
Komandorem rajdu by? Ryszard Grze?kowiak nauczyciel-bibliotekarz z Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej w Pile. Trasa bieg?a z Pi?y do Kaczor a nast?pnie przez: Równopole, Rzadkowo i Morzewo. Ogó?em grupa pilska przejecha?a oko?o 35 km.
W Kaczorach powitali pilsk? grup? m?odzi rowerzy?ci ze Szko?y Podstawowej w Kaczorach wraz z Joann? Stachowiak (organizatork? cz??ci historyczno-patriotycznej) oraz Mariol? Grabowsk? i Ew? Semanick?.
Pierwszym wa?nym punktem by?o Rzadkowo. Uczestnicy poznali histori? miejscowo?ci oraz dobrego ducha miejscowego pa?acu – hrabin? Joann? Nepomucen? Grabowsk?. M?oda hrabina, któr? zagra?a Julia Szyma?ska, opowiedzia?a o budowie pa?acu i jego tajemniczych tunelach. Anna Napiera?a, dyrektor Publicznego Przedszkola w Rzadkowie, oprowadzi?a zwiedzaj?cych po pa?acowych wn?trzach, w których obecnie bawi? si? i ucz? przedszkolaki.
Cz?onkowie Stowarzyszenia Przyjació? Kaczor i Okolic przygotowali wystaw? ksi??ek oraz pocztówek historycznych. Zach?cali przyby?ych rowerzystów do poznawania ciekawych dziejów naszego regionu.
Kiedy zap?on??o ognisko, przygotowane przez pani? so?tys Rzadkowa, Mariol? Zieli?sk?, oprócz pieczenia kie?basek uczestnicy wykonali kilka pie?ni patriotycznych.
Po krótkim odpoczynku w parku  rajdowicze udali si? pod mural wykonany przez Kaczorskich Patriotów. Po kilku informacjach na temat Powstania Wielkopolskiego us?yszeli równie? o jednym z jego uczestników:  W?adys?aw Kaja(1894-1939) - urodzi? si? w Rzadkowie, by? bohaterem dwóch wojen, walczy? w powstaniu. W czasach dwudziestolecia mi?dzywojennego by? dyrektorem szko?y w Budzyniu. Zgin?? 7 listopada 1939 roku, zastrzelony przez Niemców w Górach Morzewskich.
Potem, podczas drogi biegn?cej opodal Zespo?u Szkó? Specjalnych i Domu Pomocy Spo?ecznej w Rzadkowie,  uczestnicy rajdu poznali histori? rzadkowskiego szybowiska oraz Janiny Lewandowskiej (1908-1940), która przed II wojn? ?wiatow? odbywa?a tam szkolenie. Córka przywódcy Powstania Wielkopolskiego by?a jedyn? kobiet?, która zgin??a w Katyniu rozstrzelana przez Rosjan.
W Morzewie uczestnicy rajdu przystan?li przy budynku przedszkola i uczcili pami??  polskich patriotów zamordowanych w Górach Morzewskich.
Komandor rajdu podzi?kowa? wszystkim, którzy przyczynili si? do organizacji tego przedsi?wzi?cia i uczestnikom rajdu. Najm?odsi otrzymali pami?tkowe zak?adki do ksi??ek.
Droga do Kaczor min??a szybko i przyjemnie. Nast?pny taki rajd ju? za rok.

Tekst i fotografie: Joanna Stachowiak
Wi?cej zdj?? w obszernej relacji fotograficznej w naszej galerii. 
Zapraszamy. 

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...