Gloria victoribus

Ksi??ka o powsta?cach wielkopolskich powi?zanych z Ziemi? Chodziesk?.

„Gloria victoribus”
A po latach gdzie? mogi?a, mo?e ro?nie polny kwiat
Szukasz w my?li, gdzie spoczywa twój ojciec lub brat.
A z krzy?y postawionych na przebytym szlaku
Pokolenia odczytaj?: to ?lady Polaków!

Gloria victoribus, czyli chwa?a zwyci?zcom  to tytu? ksi??ki po?wi?conej powsta?com wielkopolskim powi?zanym z Ziemi? Chodziesk?.
W prezentacji tego wspania?ego dzie?a cz?onkowie SPKiO mieli przyjemno?? uczestniczy? 8 lipca 2017 r.  w Chodzieskim Domu Kultury.  Spotkanie zosta?o zorganizowane przez Towarzystwo Mi?o?ników Ziemi Chodzieskiej i by?o ukoronowaniem kilkuletniej pracy Doroty Marciniak – cz?onkini TMZCH nad dokumentowaniem materia?ów i tworzeniem biogramów powsta?ców, zwi?zanych z rejonem chodzieskim. Go??mi byli zaproszeni potomkowie powsta?ców wielkopolskich, mieszkaj?cy obecnie w ró?nych rejonach Polski, przedstawiciele w?adz miasta i powiatu, szkó?, bibliotek i instytucji wspieraj?cych autorów publikacji oraz sympatycy.
Promocj? rozpocz?? Henryk Zydorczakprezes TMZCH, który przywita? zebranych  i nawi?za? do pomys?u Doroty Marciniak z roku 2013, by spisa? dzieje, utrwali? pami?? o bohaterach tak wa?nego zwyci?skiego zrywu powsta?czego. Zamys?em autorki by?o stworzenie bezp?atnej ksi??ki dla rodzin powsta?ców i tak si? sta?o, przed spotkaniem publikacja by?a wr?czana przyby?ym na promocj?.
Nast?pnie g?os zabra?a autorka, która jest wnuczk? powsta?ca, przedstawiaj?c etapy swej pracy, dzi?kuj?c instytucjom i osobom prywatnym pomagaj?cym i wspieraj?cym realizacj? przedsi?wzi?cia. Zwróci?a si? te? z pro?b?, by po zapoznaniu si? z zawarto?ci? zg?osi? dodatkowe informacje, które mog?yby si? znale?? w wydaniu drugim uzupe?nionym. Autorka – Dorota Marciniak – ubolewa?a, ?e kilka osób, których przodkowie s? przedstawieni w ksi??ce,  nie doczeka?o wydania publikacji, odchodz?c z tego ?wiata.
Nie zabrak?o kwiatów i wyst?pie?, z gratulacjami oraz wyrazami uznania, przedstawicieli w?adz i rodzin powsta?ców.  Osobliwym elementem spotkania by?o wspólne od?piewanie przy akompaniamencie Marka Frankowskiego „Marsylianki Wielkopolskiej”, której s?owa u?o?y? Stanis?aw Rybka, a muzyk? skomponowa? Feliks Nowowiejski. Promocja by?a zako?czona autorsk?  recytacj? pani Teresy Januchowskiej wiersza pt. ”?lady Polaków” (jego fragment jest zacytowany we wst?pie naszej relacji) oraz pami?tkowymi zdj?ciami dzieci i wnuków powsta?ców wielkopolskich.


Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...