Zielono wok? figury

Trawnik wyrs? w ci?gu kilku godzin

Trwaj? prace, które nadaj? ostateczny wygl?d odnowionej figurze Naj?wi?tszej Maryi Panny w Kaczorach i jej otoczeniu. Na postument wróci?a tablica z pozdrowieniem skierowanym do Matki Boskiej: „AVE MARIA”. Prawie w ca?o?ci wykonano malowanie betonowych bry? postumentu, s?upków i murków. W miniony pi?tek, 22 maja 2015 r., zazieleni? si? otaczaj?cy figur? teren: w ci?gu kilku godzin po?o?ono trawnik.


/23.05.2015/

Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...