Nasi krajanie w encyklopedii

Cyfrowa Dzieci?ca Encyklopedia Wielkopolan

Zako?czy? si? pierwszy etap pracy uczniów Szko?y Podstawowej w Kaczorach, którzy wraz z rówie?nikami z ca?ej Wielkopolski wspó?tworz? Cyfrow? Dzieci?c? Encyklopedi? Wielkopolan.
Uczniowie pracuj? kierowani przez nauczycieli. Zespó? Anny Laseckiej umie?ci? w encyklopedii biogramy Eleonory D?ugosz i Ludwika Pawlickiego. Grupa uczniów kierowana przez Ryszarda Foreckiego przedstawi?a sylwetki Mariana Zieli?skiego i Cypriana Kledzika.
Wkrótce m?odzi redaktorzy przyst?pi? do  pracy nad nast?pnymi has?ami encyklopedii.

Zach?camy do zapoznania si? z dzie?em uczniów:
http://www.encyklopediawielkopolan.pl/?biogram=eleonora-dlugosz

http://www.encyklopediawielkopolan.pl/?biogram=ludwik-pawlicki
http://www.encyklopediawielkopolan.pl/?biogram=marian-zielinski
http://www.encyklopediawielkopolan.pl/?biogram=cyprian-kledzik
/9.11.2014/
Konkurs

Podziel się z nami swoimi starymi zdjęciami

Czekam na wasze stare zdjęcia, którymi moglibyście się z nami podzielić. Poszukaj zdjęcia i prześlij do nas, my klika najciekaszyszych znalezisk nagrodzimy.

Czytaj więcej...